Základná škola Jakubov

Školský poriadok PDF Tlačiť E-mail
Motto:
Škola Ťa naučí úcte k ľudským právam a základným slobodám. Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.


ŠKOLSKÝ PORIADOK
 
Čl. 1 Úvodné ustanovenia

Školský poriadok vydáva riaditeľ školy na základe § 153 zákona č. 245/2008 Z.z.a výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti. Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných ľudských práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, pedagogickým a ostatným zamestnancom školy.
Vysvetlivky:
ZZ – zákonní zástupcovia/zákonný zástupca
Ranný PŠKD – prípravný školský klub detí

Čl. 2 Organizácia vyučovania v ZŠ  a činnosti v ŠKD
2. 1 Organizácia vyučovacieho dňa
1.      Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.
2.      Dĺžka a náplň pracovného času:

Vyučovacia hodina   
Začiatok hodiny    Koniec hodiny   
0.    7:10    7:45   
1.    8:00   8:45   
2.    8:55   9:40  
3.    9:50   10:35   
4.    10:55   11:40   
5.    11:50   12:35 
6.    12:45   13:30   
7.    13:40    14:25  
1.      Príchod do školy PZ 7:45 hod., dozor 7:35 hod.
2.      Nástup pedagogického dozoru v prípravnom ŠKD 7:00 hod
3.      Nástup pedagogického dozoru pred vyučovaním7:45 hod
 
2.2 Organizácia vyučovania
1.      Budova školy sa ráno otvára o 7:45 hod., uzatvára sa o 7:55 hod. Žiaci nebudú vpustení do budovy školy po tomto čase, z dôvodu porušenia šk.poriadku neskorým príchodom, Žiaci budú do budovy školy vpustení až po skončení 1.hodiny, teda prvých 5 minút prvej prestávky.
2.      Budova školy sa ráno otvára pre ranný Prípravný ŠKD o 7:00 hod.
3.      Žiak prichádza do školy najneskôr 5 minút pred vyučovaním, v ojedinelých prípadoch i neskoršie. Po príchode už nesmie opustiť areál školy. Areál školy môže opustiť, pokiaľ odchádza na objednané lekárske vyšetrenie, o ktorom zákonný zástupca informoval triednu učiteľku najneskôr deň vopred. V prípade, že sa jedná o opustenie školy z dôvodu prepuknutia ochorenia žiaka na vyučovaní, žiak odchádza so zákonným zástupcom alebo v doprovode učiteľa alebo po písomnej žiadosti zákonného zástupcu formou sms, mail.
4.      Žiak je povinný dodržiavať rozvrh vyučovacích hodín aj prestávok.
5.      V šatni je žiak povinný prezuť sa do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným aj hygienickým požiadavkám, k dispozícii má každý žiak svoju šatňovú skrinku
6.      Vyučovanie sa začína zvonením o 8:00 hod.
7.      Počas vyučovania, ktorého obsah je určený rozvrhom hodín, nesmie žiak opustiť areál školy. V nevyhnutnom prípade len so súhlasom triedneho učiteľa.
8.      V jeden vyučovací deň žiak môže mať najviac 7 vyučovacích hodín. Po skončení vyučovania sa v priestoroch školy môže zdržiavať iba s pedagogickým dozorom (krúžky, doučovanie a iné akcie)
9.      Vyučovanie je organizované v učebniach, laboratóriách, odborných učebniach, telocvični, dielni, školskom dvore a športovom areáli školy a obce. Na hodinách laboratórnych cvičení, technickej a telesnej a športovej výchovy žiak používa oblečenie resp. cvičebný úbor podľa predpísanej normy.
10.   Vo vestibule školy zabezpečujú dozor pedagogickí zamestnanci podľa rozpisu zástupcu riaditeľa. Zodpovedajú za poriadok, kontrolujú prezúvanie žiakov. Návštevy žiakov počas vyučovacích hodín nie sú dovolené (okrem mimoriadnej situácie).
 
2.3 Organizácia činnosti v Školskom klube detí (ŠKD)
1.      ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od poslednej vyučovacej hodiny do 16:00 alebo 17:00 hodiny hod. podľa personálnych možností školy
2.      Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD v dennom tábore, ktorý organizuje ZŠ a ŠKD Jakubov.
3.      ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.
4.      Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
5.      Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 5 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa môže vyradiť zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.
6.      Za príchod dieťaťa do ranného Prípravného ŠKD, ktorý je v prevádzke od 7:00 do 7:45 hod., zodpovedajú zákonní zástupcovia. Po príchode žiaci odchádzajú do kmeňových tried. Ranný PŠKD bude z personálnych dôvodov pod dozorom určených pedagógov, nie vychovávateliek.
Do ranného PŠKD môžu vstupovať iba žiaci, ktorí sú do PŠKD prihlásení.
Po príchode do PŠKD sa budú žiaci zdržiavať iba vo svojej kmeňovej triede a vypĺňajú si program prípravou na vyučovanie, raňajkovaním, čítaním, alebo stolovými hrami so spolužiakmi v triednej skupine a podľa potreby navštívia toaletu.
Pedagogický dozor bude po celý čas prítomný na dolnej chodbe pri 1.-4.triede.
Pre pobyt v rannom prípravnom ŠKD platia nariadenia Poriadku ŠKD
V prípade nedodržiavania pravidiel Poriadku ŠKD, bude dieťa z PŠKD vylúčené a nebude mu ďalej poskytovaná služba PŠKD.
7.      Aby sa nenarušovala výchovno-vyučovacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov -sms, mail, písomná žiadosť zákonného zástupcu.
 
Čl. 3 Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov v škole a v školskom zariadení
3.1. Každý žiak má právo
1.      na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu,
2.      úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,
3.      na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní (1x do roka oboznámení a preškolení triednym učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia),
4.      na dodržiavanie základných psychohygienických zásad (počet prestávok a ich dĺžka, dĺžka vyučovania v jednom celku a pod.)
5.      na kvalitný výchovno-vyučovací proces pri dodržiavaní základných pedagogických dokumentov a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj osobnosti, kritického myslenia, kreativity, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca,
6.      v duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a za tento názor nesmie byť nijako postihovaný,
7.      na kladenie otázok vyučujúcemu a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa preberá na hodine,
8.      na objektívne skúšanie a hodnotenie,
9.      poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, ako aj o celkovej klasifikácii,
10.   hodnotiace portfólio zverejnené webe školy– zverejní ZRŠ do konca mesiaca september
11.   na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede, na zdôvodnenie klasifikácie a chýb v písomných prácach a testoch v lehote 10 pracovných dní, pričom má právo do nich nahliadnuť,
12.   zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, po výbere má povinnosť ich navštevovať,
13.   bezplatne využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť /ihriská, telocvičňa, učebňa informatiky, za prítomnosti pedagogického dozoru,
14.   obrátiť sa na triedneho učiteľa, výchovného poradcu, školského psychológa, vychovávateľa a následne na riaditeľa školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv,
15.   predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce vo svojej triede, prípadne v škole svojmu triednemu učiteľovi, vychovávateľovi, vedeniu školy,
16.   byť informovaný o službách centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, o úlohe výchovného poradcu, ako aj o činnosti ďalších poradných orgánov školy.
17.   Podľa zákona má žiak právo v škole na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením alebo zneužívaním. Získavanie informácií o týraní alebo ohrození žiaka sa nepovažuje za neoprávnené zasahovanie do súkromia.
18.   Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením stupňa ich postihnutia /týka sa predmetov, v ktorých sa postihnutie prejavuje/. Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia.
 
3.2.  K  povinnostiam žiaka patrí
1.      osvojovať si vedomosti a zručnosti a získať návyky poskytované základnou školou,
2.      osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa nich, prechádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, šikany, kyberšikany a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov školy,
3.      voči zamestnancom školy a spolužiakom sa správať s úctou a rešpektovať ich práva,
4.      chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania aj sprostredkovane napr. cez oblečenie – vyhýbať sa noseniu oblečenia s vulgárnymi, xenofóbnymi, rasistickými a sexistickými nápismi na oblečení aj v cudzom jazyku.
5.      byť v škole vhodne a čisto oblečený (viď čl.3.2 bod 3) a upravený, prezutý počas vyučovania do prezúvok, ktoré nemajú čiernu farbiacu podrážku,
6.      šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, svetlo, vodu a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami- viď čl.2,bod ods.3.5,bod 4
7.      dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku, ako aj pokyny pedagogického dozoru,
8.      podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v objektoch školy,
9.      V prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
 
3.3 Žiakovi nie je dovolené
1.      šikanovať a kyberšikanovať žiakov, vydierať, okrádať a ubližovať im,
2.      porušenie bodu 1.. bude považované za Poškodzovaniu cudzích práv  podľa § 376 Trestného zákona- zákona o kyberšikane (novela TZ účinná od 1.7.2021) https://www.kybersikanovanie.sk/index.php/legislativa
3.      fajčiť v priestoroch školy, taktiež pri činnostiach organizovaných školou mimo priestorov školy,
4.      prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov alebo zamestnancov školy,
5.      prinášať a používať alkohol, drogy, energetické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky,
6.      prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže- viď aj čl.2, odst.32. bod 4
7.      hrať hazardné hry, prinášať väčšie sumy peňazí, zlato, šperky, školou nepovolené elektronické zariadenia a všetko, čo by narúšalo pozornosť spolužiakov alebo porušovalo ochranu osobných údajov žiakov a zamestnancov školy
8.   manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (prístroje PO),
9.   znečisťovať steny, ničiť zariadenia učební a sociálnych zariadení. Škody na inventári a zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbalosti odstráni žiak alebo jeho rodičia, prípadne uhradí škodu v plnej výške. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy,
10.   manipulovať s oknami, žalúziami, vypínačmi, elektronikou, audiovizuálnymi prístrojmi, počítačmi, telocvičným náradím, vykurovacími telesami, hasiacimi prístrojmi a pod. (iba so súhlasom vyučujúceho).

3.4  Manipulácia s mobilnými telefónmi, smart hodinkami a osobnými tabletmi (mobilnými zariadeniami)
1.     žiakom a žiačkám nie je dovolené používať mobil, osobný tablet, smart hodinky v priestoroch školy, ŠKD, školskej jedálne a školského areálu počas vyučovania aj prestávok. Mobilné zariadenia podľa článku 3.4, musí mať žiak 2. stupňa umiestnený v bezpečnostnej skrinke na mobily, ktorú si sám uzamyká a zodpovedá si za ňu
Mobilné zariadenia podľa článku 3.4, musí mať žiak 1.stupňa umiestnený v školskej taške.
       1.a)mobil osobný tablet, smart hodinky si žiak 2.stupňa po príchode do školy uzamkne do bezpečnostnej schránky, pri odchode si mobil vyberie z bezpečnostnej schránky a schránku uzamkne
       1.b)
mobil osobný tablet, smart hodinky môže žiak použiť až po opustení areálu školy
       1.c)mobil, osobný tablet, smart hodinky môže žiak použiť na pôde školy iba so súhlasom zamestnanca školy, a to na kontaktovanie zákonných zástupcov, v prípade choroby alebo situácie, ktorá si to vyžaduje
2.      žiak môže používať mobil, smart hodinky alebo osobný tablet a fotoaparát na školských aktivitách: exkurziach, výletoch, mimoškolskej činnosti na záznam obsahu, zdieľanie obsahu, prenosu obsahu  a nahrávanie spolužiakov a zamestnancov školy, jedine so súhlasom vedúceho aktivity.

3.    žiak môže, po ukončení vyučovania, mobil osobný tablet, smart hodinky vybrať zo skrinky alebo zo svojej školskej tašky a použiť až mimo areálu školy

3.5 Zákonný zástupca žiaka má právo
1.      oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom.
2.      Byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa.
3.      Mať jedinečný a chránený rodičovský prístup do IŽK-internetovej žiackej knižky.
4.      Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
5.      Zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
6.      Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
7.      Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 
3.5 Zákonný zástupca žiaka je povinný
1.      vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
2.      dodržiavať podmienky určené školským poriadkom (v súčinnosti so svojim dieťaťom)
3.      bezodkladne informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotných problémoch alebo chorobe dieťaťa do 24 hodín od nenastúpenia žiaka na prezenčné alebo dištančné vzdelávanie,
4.      doložiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní a súlade so školským poriadkom,
Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
Ak neprítomnosť  žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
5.      nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
6.      zákonní zástupcovia žiaka, ktorý pravidelne musí užívať lieky počas vyučovania alebo pobytu v ŠKD o tom musí bezodkladne informovať riaditeľku školy a zabezpečiť bezpečné uschovanie liekov jeho dieťaťa.
7.      ZZ sú povinní bezodkladne do 48 hodín informovať triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy o zmene rodinnej situácie, priezviska dieťaťa alebo ZZ, zmenu adresy a zmenu telefónneho čísla a mailovej adresy. Forma: mail, telefonicky, písomne,
8.      Pri chronickej chorobe dieťaťa, ktorá môže vyžadovať podanie 1.pomoci žiakovi počas vyučovania, musí rodič predložiť Odporúčanie od lekára s pokynmi pre zamestnancov školy, s postupom v prípade zhoršenej zdravotnej situácie žiaka. Slovné oboznámenie zákonného zástupcu triednemu učiteľovi nebude akceptované!
 
Čl. 4 Prevádzka a vnútorný režim školy a školského zariadenia
1.      Na začiatku vyučovania musí byť každý žiak na svojom mieste, pripraviť si pred začiatkom vyučovacej hodiny potrebné pomôcky a pokojne očakávať príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 min. nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník zástupcovi riaditeľa alebo riaditeľke školy.
2.      Žiak vstupuje do odborných učební a telocvične len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiava vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební.
3.      Žiak sa správa disciplinovane počas prestávok. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nevyhadzuje odpadky cez okná a nevykláňa sa z okien na chodbe. Žiaci sú povinní počas prestávok dodržiavať pokyny službukonajúcich učiteľov, pracovníkov a týždenníkov. Žiak môže počas prestávky opustiť poschodie, na ktorom sa nachádza jeho trieda len v nevyhnutnom prípade.
4.      V čase malých prestávok sa žiaci  pripravujú sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Žiaci 1.stupňa sa počas malých prestávok zdržiavajú v triede s výnimkou nutných hygienických potrieb.Žiaci 2.stupňa sa počas malých prestávok zdržiavajú v triede alebo na oddychových zónach na chodbe. Veľká prestávka (po 3. vyučovacej hodine) slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov a prebieha na školskom dvore.
5.      Žiaci sa zbytočne nezdržiavajú na toaletách, nehádžu smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel, neznečisťujú podlahu, šetria vodu, toaletný papier, papierové utierky a dezinfekčné mydlá.
6.      Ak má žiak vyučovanie v inej triede alebo v odbornej učebni, vezme si potrebné pomôcky a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunie pred odbornú učebňu.
7.      V odborných učebniach, na športoviskách sa žiak zdržiava len v prítomnosti vyučujúceho.
8.      V odborných učebniach, na športoviskách je žiak povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy, je zakázané svojvoľne manipulovať s rozvodovými a plynovými uzávermi, elektrickými zariadeniami a chemikáliami.
9.      Po skončení vyučovania žiaci vyložia stoličky a vyprázdnia lavice a disciplinovane opustia triedu v sprievode učiteľa.
10.   Žiaci 1.-4. ročníka chodia na športoviská a späť len pod vedením svojich učiteľov.
11.   Žiaci 5.-9. ročníka chodia pred hodinou TŠV do šatní sami, kde čakajú na učiteľa telesnej a športovej výchovy.
12.   Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, resp. školskom podujatí, oznámi vopred dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi.  Na obdobie 5 po sebe nasledujúcich dní ospravedlňuje žiaka zákonný zástupca žiaka, na dlhšie ako 5 po sebe nasledujúcich dní môže uvoľniť riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
13.   Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi do ižk, mailom alebo telefonicky/sms do 24 hodín od neprítomnosti žiaka.
14.   Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje písomne jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi  do troch dní od nástupu dieťaťa do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do troch dní po nástupe do školy, považuje sa jeho neúčasť na vyučovaní za neospravedlnenú.
15.   Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nestačí ospravedlnenie od zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
16.   Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, RÚVZ alebo lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy (karanténa), mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky dopr. prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
17.   Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich dní, za klasifikačné obdobie, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe.
18.   Triedny učiteľ môže dohodnúť ďalšie opatrenia, týkajúce sa obmedzenia ospravedlňovania rodičom (napr. počet ospravedlnení rodičom na jeden deň, pravidlá vzájomnej kontroly záznamov o absencii a pod.).
19.   Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihovaný opatreniami vo výchove.
20.   Neskorý príchod na vyučovanie žiak ospravedlňuje v triede u príslušného vyučujúceho. Opakované neskoré príchody /3x za štvrťrok/ budú dôvodom na prijatie opatrení vo výchove zo strany školy. Neskorý príchod spôsobený technickými /alebo poveternostnými/ podmienkami, žiak dokladuje ospravedlnením zákonného zástupcu.
21.   Zo školskej akcie organizovanej mimo areálu školy, ktorá sa konči neskôr ako povinné vyučovanie, môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov.
22.   Riaditeľ školy môže čiastočne alebo úplne oslobodiť žiaka od vyučovania telesnej výchovy na základe Žiadosti zákonného zástupcu a Odporučenia lekára
23.   Riaditeľ školy môže čiastočne alebo úplne oslobodiť žiaka od vyučovania niektorého predmetu na základe Žiadosti zákonného zástupcu a Potvrdenia športového klubu.
 
Čl. 5 Náplň práce týždenníkov
1.      Týždenníci sú dvaja žiaci, ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy vždy v pondelok ráno. Okrem zápisu vytvorí TU zoznam striedania žiakov pri týždenníckych povinnostiach. Zoznam viditeľne vystaví v triede. Dohodne so žiakmi spôsob striedania v prípade chýbania týždenníkov.
Povinnosti týždenníkov zverejní na viditeľnom mieste v triede:

 • Hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.
 • Hlásiť na vedení školy, ak do 10 minút po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu.
 • Za neprítomných žiakov v triede spolu so spolusediacim zložiť stoličky z lavíc
 • Preniesť triednu knihu do odbornej učebne.
 • Starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede po skončení každej vyučovacej hodiny.
 • Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy.
 • V súčinnosti s vyučujúcim postarať sa o vetranie triedy, zatvorenie okien, keď žiaci opustia učebňu v priebehu dňa a na konci vyučovania vo vykurovacom období.
 • Za prítomnosti učiteľa po poslednej vyučovacej hodine dozrieť na to, aby  učebňa zostala v primeranom poriadku:
 1. zotretá tabuľa,
 2. vyzvaní spolužiaci k vyzbieraniu papierov a odpadkov v okolí svojej lavice a následná kontrola
 3. stoličky vyložené na laviciach,
 4. zatvorené vodovodné kohútiky,
 5. zhasnuté svetlá

Čl. 6 Stravovanie v školskej jedálni
1.      Z obedov sa odhlasuje žiak alebo jeho zákonný zástupca telefonicky, sms správou, mailom u vedúcej ŠJ – kontakty sú zverejnené na www.zsjakubov.sk 
2.      v pondelok do 8:00 hod.
3.      utorok – piatok vždy v predchádzajúci deň do 14:00 hodiny
4.      ak sa žiak nestihne odhlásiť, môžu mu ZZ prísť pre obed do vlastných nádob ku služobnému vchodu ŠJ.  ZZ nesmú vstupovať do priestorov ŠJ z hygienických dôvodov
5.      Na správanie žiakov v školskej jedálni sa vzťahuje tento školský poriadok.
6.      V prípade nevhodného správania sa žiaka v jedálni môže byť tento zo školského stravovania vylúčený.
 
Čl. 7 Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov
1.      Žiak sa k svojim spolužiakom správa tolerantne a priateľsky, nevyjadruje sa hrubo, chráni svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
2.      Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku, šetrne zaobchádza so školským majetkom a učebnými pomôckami, nosí do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov.
3.      Po skončení vyučovania žiaci vyložia stoličky a vyprázdnia lavice a disciplinovane opustia triedu v sprievode učiteľa.
4.      Počas výletov, exkurzií a vychádzok sa žiaci riadia pokynmi učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov, dodržujú miesto a termín sústredenia a dodržiavajú pravidlá bezpečnosti a správania počas školskej akcie.
5.      V prípade zdravotných ťažkostí (bolesť hlavy, zubov, nevoľnosť...) počas vyučovania – žiak bude uvoľnený. Zákonní zástupcovia (ZZ) sú povinní zabezpečiť, aby dieťa opustilo školu a od opustenia školy za žiaka preberajú zodpovednosť ZZ.
6.      Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole najneskôr do 24 hodín dĺžku trvania neprítomnosti žiaka na vyučovaní osobne alebo telefonicky. Žiak po návrate do školy bezodkladne predloží písomné ospravedlnenie neprítomnosti od lekára, alebo do IŽK od rodičov
7.      Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní v triede zodpovedá vyučujúci.
8.      Učitelia nesmú žiakom podávať žiadne lieky, ani dohliadať, aby žiak nejaké lieky užíval. Zákonný zástupca žiaka, ktorý pravidelne musí užívať lieky počas vyučovania alebo pobytu v ŠKD o tom musí bezodkladne informovať riaditeľku školy.
9.      Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných žiakov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu (zdravotnú pomoc alebo Policajný zbor).
10.   Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov a pri výchovných akciách organizovaných školou – zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia a vychovávatelia (konajúci pedagogický dozor)
11.   Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie, zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc.
12.   Vznik školského úrazu alebo nebezpečnej udalosti sa nahlasuje zástupkyni školy, ktorá vedie evidenciu úrazov a zapíše sa do zošita úrazov prípadne vypíše záznam o úraze.
13.   Žiak je povinný zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných školou v čase riadneho vyučovania, (napr. výchovné koncerty, filmové predstavenia, exkurzie a pod./, taktiež účelových cvičení a kurzu na ochranu človeka a prírody, ktoré sú súčasťou učebných plánov.
14.   Za bezpečnosť žiakov počas ich celého pobytu ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
15.   Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.
16.   Počas konania popoludňajšieho vyučovania i náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení, podľa dohody s rodičmi, dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdávajú vychovávateľke.
17.   Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.
18.   Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet žiakov.
19.   V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze.
20.   Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
21.   Dieťa musí mať hygienické vreckovky a prezuvky.
22.   Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu školy, zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu.
23.   Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.
24.   Ak zistí vychovávateľka u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov telefonicky. ZZ sú povinní zabezpečiť, aby dieťa opustilo školu a vtedy zaň preberajú zodpovednosť.
25.  Priestory školy monitorované kamerovým systémom so záznamom: školské šatne pre 1. a 2.stupeň, učebňa INF. Účely monitorovania: oprávnený záujem prevádzkovateľa, ochrana života, zdravia, majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb. So záznamom môže manipulovať iba riaditeľ školy na zabezpečenom zariadení.
26.  Priestory areálu školy monitorované kamerovým systémom so záznamom: pred hlavným vchodom školy- priestor na bicykle a kolobežky. Účely monitorovania: oprávnený záujem prevádzkovateľa, ochrana života, zdravia, majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb. So záznamom môže manipulovať iba riaditeľ školy na zabezpečenom zariadení.
 
Čl. 8 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím
1.      Žiakom sa v škole, v areáli a na školských podujatiach zakazuje fajčiť, požívať alkoholické a nápoje s označením -energetické-, užívať drogy a iné toxické a omamné návykové látky. Žiak ich nesmie ani priniesť do školy a jej areálu. Žiak sa pod vplyvom uvedených látok nesmie zúčastniť vyučovania a jeho neprítomnosť z vyššie uvedených dôvodov nie je možné ospravedlniť.
2.      Škola je apolitická organizácia, sú v nej prísne zakázané všetky formy diskriminácie, segregácie, kyberšikany, propagácie politických strán a vstupu osôb za účelom propagácie politických strán
3.      Pri prvých príznakoch záškoláctva, agresívneho správania, šikanovania, kyberšikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, sexuálneho zneužívania, prejavoch extrémizmu vyučujúci sú povinní nahlásiť na riaditeľstve školy.
4.      V prípade kyberšikanovania škola bude postupovať v zmysle v zmysle § 189, §192, §360 a), § 376 Trestného zákona- Zákona o kyberšikane (novela platná od 1.7. 2021)             
5.      V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu žiakov je riaditeľ povinný bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi.
 
Čl. 9 Opatrenia vo výchove
1.      Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
2.      Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ alebo riaditeľ školy k hodnotiacej a klasifikačnej porade- opatrenie bude zapísané v ŠIS, katalógovom liste žiaka, v papierovej forme bude doručené ZZ:
3.      Žiakovi možno udeliť :
pochvalu od triedneho učiteľa
a)      za výborný prospech
b)      za vzornú dochádzku do školy – do 10 vymeškaných hodín do pol roka
c)       za reprezentáciu školy v súťažiach
d)      kombinácia a)-c)
pochvalu od riaditeľky školy
e)      za výborný prospech
f)        za vzornú dochádzku do školy- do 10 vymeškaných hodín do pol roka
g)      za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach
h)      kombinácia e)-g)
i)        za nezištnú pomoc, príkladné činy
j)        verejné uznanie inou inštitúciou
4.      Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu známky zo správania.
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení k hodnotiacej a klasifikačnej porade- opatrenie bude zapísané v ŠIS, katalógovom liste žiaka, v papierovej forme bude doručené ZZ:
a) poznámka do internetovej žiackej knižky žiaka
b) napomenutie od triedneho učiteľa za
1)    viacero zápisov v interných záznamoch žiaka alebo v žiackej knižke týkajúcich sa porušenia školského poriadku
2)    neodôvodnené neospravedlnené hodiny
3)   opakovanú nevhodnú úpravu zovňajšku
4)   neprezúvanie sa v priestoroch školy
5)   neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie
6)   ďalšie závažné priestupky podľa posúdenia pedagogických zamestnancov
c) pokarhanie od triedneho učiteľa za
1)      sústavne sa opakujúce zápisy v žiackej knižke týkajúce sa porušenia školského poriadku
2)      neospravedlnené hodiny
3)      opakujúce sa priestupky uvedené v bode b
d) pokarhanie od riaditeľa školy za
1)    sústavne sa opakujúce zápisy v interných záznamoch a internetovej žiackej knižke týkajúce sa porušenia školského poriadku
2)      neospravedlnené hodiny
3)      šikanovanie a kyberšikanu
4)      podvádzanie, klamstvo, krádež
5)      úmyselné poškodzovanie školského majetku
6)      používanie nevhodných predmetov v priestoroch školy a na školských podujatiach
e) zníženie známky zo správania.
na stupeň 2:
1)             za neospravedlnené hodiny
2)             za šikanovanie, vydieranie alebo kyberšikanu,
3)             za prinášanie, do školy alebo na činnosti organizované školou, veci ohrozujúce zdravie žiakov a zamestnancov školy,
4)             za krádež
5)             za úmyselné ublíženie na zdraví,
6)             za vandalizmus,
7)             za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy,
8)             za úmyselné poškodzovanie majetku školy (podľa závažnosti),
9)             za fajčenie, požívanie energetických nápojov a alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách,
na stupeň 3: 
1)             za neospravedlnené hodiny
2)             za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené pri stupni 2
na stupeň 4: 
                za neospravedlnené hodiny
                za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky podľa uváženia pedagogickej rady
5.      Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, tak podľa § 58 ods. 3 školského zákona riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá: zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, Policajný zbor. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
6.      Udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.
 
Čl. 10 Záverečné ustanovenia
1.      Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť po prerokovaní v pedagogickej rade dňom jeho podpisu riaditeľom školy.
2.      Zmeny v školskom poriadku odsúhlasí pedagogická rada, musia byť zverejnené v tomto školskom poriadku a oznámené zákonným zástupcom do internetovej žiackej knižky.
 
 
V Jakubove, dňa 14.11. 2023 prerokované a odsúhlasené Pedagogickou radou školy
Mgr. Renáta Chmelová
riaditeľka školyPosledná úprava ( Štvrtok, 18 Január 2024 14:50 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri