Základná škola Jakubov

Správa o V-V výsledkoch školy PDF Tlačiť E-mail
 
 
altZákladná škola Jakubov

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy -2020/2021

Vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských  
zariadení a Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R.          
           
 

 1. Základné identifikačné údaje školy (str.2)
 2. Zamestnanci školy s určením ich funkcie (str.2)
 3. ŽIACI (str.5)
 4. INKLÚZIA (str.6)
 5. zmeny vzdelávania a výchovy v zmysle opatrení a nariadení MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚVZ SR zriaďovateľom a riaditeľkou školy Pre mimoriadnu situáciu s COVID -19 (str.6)
 6. ROZVRHY pre prezenčné a dištančné vyučovanie od október 2020 - jún 2021 (str11)
 7. klasifikačná porada  šk. rok 2020/2021 / výsledky k 22.6. 2021 (str.15)
 8. Školský vzdelávací program (str.18)
 9. PRehľad zmien v priestorových, materiálno-technické a  psycho-hygienických podmienkach školy (str.22)
 10. konkrétne Rekonštrukčné opravy v miestnostiach budovy školy, zvýšenie IKT vybavenosti školy 07.2020-07.2021 (str.29)
 11. Projekty a granty 2020-2021 (str.30)
 12. Spolupráca školy so zákonnými zástupcami (str.32)
Záver
Príloha 1.: Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu počas pandémie covid_19
Príloha 2.: Prerokovanie Správy, vyjadrenie Rady školy
 
 
 

 1. Základné identifikačné údaje školy
 

§ 2 ods. 1 písm. a)
Základné identifikačné údaje školy                          
                                                                 
Názov                 Základná škola Jakubov  / 100001024
Adresa                 Jakubov 276, 900 63 Jakubov
Telefón                 0910621779
Právna forma:                 samostatný právny subjekt - škola s právnou subjektivitou od 01.04.2002
                  IČO: 31810250
                  DIČ: 2021636683
Internetová stránka                 http://www.zsjakubov.sk
Elektronická adresa                 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
                                                                     
 
 

Údaje o zriaďovateľovi školy
                                             
                                                                   
Zriaďovateľ                 Obec Jakubov od 01.07.2002  
Adresa                 Jakubov 191, 900 63 Jakubov  
Telefón                 .  
E-mail                 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
                                                                   
 
 
 

 1. Zamestnanci školy s určením ich funkcie
 

 1. Pedagogickí zamestnanci školy
Meno, priezvisko, titul Kategória PZ/OZ
úväzok
PodKategória
PV-primárne vzdel/    NSV nižšie stredné vzdel.
Kariérový stupeň Kariérová pozícia
Renáta Chmelová, Mgr. učiteľ NSV PZ s 1.atestáciou PZ vedúci:
-Riaditeľ školy
- vedúci kabinetnej zbierky GEO
DKP I.,II.,
Dana Lazarová, Mgr. učiteľ PV/NSV PZ s 1.atestáciou PZ vedúci:
-Zástupca riaditeľa školy,
DKP II., 
PZ špecialista:
-vedúci PK výchov/ Hv,Vv, Tv
-koordinátor: výtvarných súťaží
Monika Ambrová, Mgr. učiteľ PV Samostaný PZ PZ špecialista:
-TU 1.A,
- vedúci MZ 1.-4.ročník, lektor Hejného matematiky
Alexandra Parnicová, Mgr. učiteľ PV Samostaný PZ PZ špecialista:
-TU 1.B,
- vedúci kabinetnej zbierky DEJ
- správca kroniky školy
Katarína Pechová, Mgr. učiteľ PV Samostaný PZ PZ špecialista:
- TU 2.A
-koordinátor: dopravná výchova 1st
Ivana Kalná, Mgr. učiteľ PV/NSV PZ s 1.atestáciou PZ špecialista:
- TU 4.A,
- VP,
- koordinátor odberu školských časopisov
Erika Zozuliaková, Mgr. učiteľ NSV Začínajúci PZ -TU 5.A
- vedúci kabinetnej zbierky SJL
Zuzana Horecká, Mgr. učiteľ PV/NSV Samostatný PZ PZ špecialista:
-TU 6.A
- vedúci kabinetnej zbierky NEJ
Slávka Szabóová, Mgr. učiteľ PV/NSV Samostatný PZ PZ špecialista:
-TU 7.A,
-vedúci PK- prírodovedná
- vedúci kabinetnej zbierky B,CH,F
- koordinátor školy podporujúcej zdravie
 
 
 
Andrea Vonšáková, Mgr. učiteľ NSV Samostaný PZ PZ špecialista:
-TU 8.A,
-vedúci PK- spoločenskovedná
 
- vedúci školskej knižnice
- koordinátor mediálnej výchovy
Róbert Szekula, Mgr. učiteľ PV/NSV Samostaný PZ PZ špecialista:
-TU 3.A,
-správca multimediálnej učebne
- vedúci kabinetnej zbierky MAT
Peter Gajdár, Mgr.,
Ing
Učiteľ
69,57%
Pedag. asistent
30,43% 
Učiteľ/ Asistent učiteľa
 
Samostaný PZ -TU 8.A
-koordinátor športových súťaží
- vedúci kabinetnej zbierky TŠV
 
Alexandra Lazarová, Mgr. učiteľ PV/NSV Začínajúci PZ vedúci kabinetnej zbierky HUV
Gertrúda Burda, Ing. učiteľ PV/NSV Začínajúci PZ
Do okt.2020
vedúci kabinetnej zbierky TEH
Edita Vrabčeková Pedag. asistent
100% 
Asistent učiteľa
 
Samostaný PZ -koordinátor estetickej úpravy školy
Od xxxx
Daniela Bukovská Vychovávateľ hlavný 1.oddelenie   Samostaný PZ PZ špecialista:
-vedúci skladu učebníc
- koordinátor školy podporujúcej zdravie
Michaela Jung Vychovávateľ 2.oddelenie   samostatný PZ -vedúci kabinetnej zbierky ŠKD
-koordinátor: kultúrnych programov
Peter Štefánik, Mgr. Učiteľ 39,13% PV/NSV Samostaný PZ kňaz
Veronika Martincová - Slivková Školský psychológ/ AU
65,22%
  začínajúci odborný zamestnanec  
Marianna Cuperová Ped.asistent 100% AU Začínajúci PZ
Od dec.2020
 
 
Odbornosť pri vyučovaní predmetov
Odborne vyučované predmety: SJL, MAT, BIO, CHE, VLA, PRÍ, ETV, NBV, GEO, DEJ, OBN, VYV,HUV, TŠV, ENV, Kreatívne písanie, INF
Neodborne vyučované predmety: FYZ- učí ju PZ s aprobáciou na CHE, BIO
 

§ 2 ods. 1 písm. g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
 

Kategória
Pocet z toho
začínajúci samostatní 1. atestácia 2. atestácia
Pedagogickí zamestnanci 21 2 15 4  
Odborní zamestnanci 6 1      
Ostatní zamestnanci 4        
Spolu 31 3 15 4  
 
 

§ 2 ods. písm. 1 h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
 

Druh vzdelávania
Počet zamestnancov
kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné 17
kontinuálne vzdelávanie - inovačné 2
kontinuálne vzdelávanie - špecializačné 2
kontinuálne vzdelávanie - funkčné 0
rozširujúce štúdium 1
           

 1. Školský klub detí:                        
V činnosti
Ranná ŠKD 7:00-7:45 hod
Poobedná  ŠKD 11:00-17:00 hod                                
 

 1. Správni zamestnanci - Údržba a chod školy:
Meno priezvisko zamestnanca Pracovné zaradenie Typ úväzku Druh prac.pomeru
Jablonická Viera upratovačka 100% Trvalý prac.pomer
Dolinajová Oľga  upratovačka 100% Trvalý prac.pomer
Alojz Jablonický Školník, kurič 100% Trvalý prac.pomer
Bernáthová Tatiana mzdárka 50% Trvalý prac.pomer
Greliková Viera ekonómka 70% Trvalý prac.pomer
Huňarová Jana Vedúca školskej jedálne 100% Trvalý prac.pomer
Kaššová Eva Hlavná kuchárka 100% Trvalý prac.pomer
Borovková Cecília Pomocná kuchárka 100% Trvalý prac.pomer
Kulhánková Zuzana Pomocná kuchárka 100% Trvalý prac.pomer
 
 

 1. Žiaci
 

§ 2 ods. 1 písm. b)
Údaje o počte žiakov  
 
Základná škola Jakubov je školou s ročníkmi 2.- 9.,  v každom ročníku po jednej triede, v 1. ročníku s triedami 1.A, 1.B, z dôvodu počtu zapísaných žiakov: 28

Tabuľka: Počet žiakov
             
Školský rok:2020/2021       štúdium v zahraničí odsťahovaní
trieda počet spolu k 15.9. chlapci dievčatá počet v triedach chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá
1.A 15 9 6 15 9 6       1
1.B 13 6 7 13 6 7        
2.A 17 13 4 17 13 4        
3.A 25 14 11 25 14 11     1  
4.A 20 12 8 20 12 8        
spolu 90 54 36 90 54 36 0 0    
5.A 23 9 14 23 9 14        
6.A 23 12 11 23 12 11        
7.A 19 10 9 19 10 9        
8.A 17 11 6 17 11 6        
9.A 17 8 9 16 8 8   1    
spolu 99 50 49 98 50 48 0 1 k 30.06.2021
SPOLU 189 104 85 188 104 84 0 1 187
 

§ 2 ods. 1 písm. c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy
 
          Počet žiakov z toho
          chlapci dievčatá
Zapísaní 27 15 12
Odklad      
Prijatí 27 15 12
 

 1. Inklúzia
Škola vytvára podmienky pre inklúziu,vzdeláva žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,   zaradením do  bežných tried  ZŠ a vzdelávaním podľa vlastných výchovno-vzdelávacích plánov.
Inkluzívny tím tento rok tvorili aj 4 asistenti učiteľa a novoprijatá školská psychologička. Prácu so začlenenými žiakmi koordinuje  na škole výchovný poradca Mgr. Kalná Ivana, ktorá zároveň riadi spoluprácu s CPPPaP, Spojenou školou v Malackách, Spojenou školou Dúbravská cesta1, Bratislava.
 
 
 

 1. zmeny vzdelávania a výchovy v zmysle opatrení a nariadení MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚVZ SR zriaďovateľom a riaditeľkou školy Pre mimoriadnu situáciu s COVID -19:
 
5.1          Od: 14.09. 2021
Na základe Rozhodnutia Pandemickej komisie, dňom 14.09.20 riaditeľka školy až do odvolania nariaďuje povinnosť nosiť rúška všetkým žiakom 1. aj 2.stupňa:
-počas vyučovania v triedach a celom areáli školy,
-počas účelového cvičenia v exteriéri, kde sa žiaci pohybujú pod dozorom pedagógov
-cez prestávky v interiéri aj exteriéri,
-v rannom ŠKD,
-v poobednom ŠKD
-v ŠJ pri čakaní na obed a ihneď po zjedení obeda.
Doplnenie pokynov pre ZZ detí v ŠKD:
ZZ pribalia  tretie, náhradné rúško deťom na poobedňajší ŠKD.
V prípade, že sa ZZ rozhodnú, že ich dieťa nebude v ŠKD nosiť rúško z rôznych dôvodov, môžu ZZ dieťa z ŠKD odhlásiť prostredníctvom IŽK alebo elektronicky na mailovú adresu vychovávateliek v ŠKD. V prípade, že ZZ uhradili čiastočný príspevok na ŠKD aj za 10 mesiac, platba im bude vrátená na ich bankový účet.
 
5.2          Screening školyk online videohodinám a prístupu na internet žiakov:
 
-          TU a riaditeľka školy kontaktovali zákonných zástupcov žiakov
-          Zisťovala sa úroveň technických pomôcok, ktoré majú žiaci doma k dispozícii/ tablety, ntbooky, smartfóny
-          Zisťovala sa úroveň pripojenia internetu/wifi
-          Zistenia:
o   všetci žiaci majú vyhovujúce pripojenie wifi
o    5 žiaci mali na pripojenie iba smartfóny
-          Škola zakúpila pre žiakov 10 ks výkonných tabletov Samsung Tab A 10.1 SIL v cene 209,-€
-          Riaditeľka školy a učiteľ informatiky dopravili tablety 5 deťom domov a zabezpečili pripojenie do aplikácie CiscoWebex
-          Ostatné tablety si postupne žiaci prišli na podpis ZZ individuálne prevziať do budovy školy
-          Počas dištančného vzdelávania všetci ZZ komunikovali so školou telefonicky, mailom, cez ižk, cez platformu CiscoWebex(pri triednych schôdzkach rodičov s TU). Individuálne boli uskutočnené aj stretnutia so štyrmi ZZ osobne v budove školy
-          Škola nemá žiakov v HN
 
 
5.3          Od: 23.10.2020 – 23.12. 2020
1.stupeň- prezenčné vyučovanie
2.stupeň - dištančné vyučovanie
Vzdelávanie zabezpečovali vyučujúci formou home office, komunikácia cez platformu CiscoWebex, internetovú ŽK a maily zákonných zástupcov a žiakov
1.    Info o vzdelávaní žiakov 1.stupňa
Forma vyučovania:prezenčne= v škole, teda BEZ ZMENY
Obsah vyučovania: nemení sa
Spôsoby hodnotenia žiakov: nemení sa
ŠKD ranná/ poobedná: v októbri v prevádzke
ŠJ: pre žiakov 1.stupňa bude v prevádzke
2.      Info o vzdelávaní žiakov 2.stupňa v období prerušenia vyučovania v škole a spôsobe dištančného vyučovania od 23.10.  do odvolania
Účasť na dištančnom vyučovaní je POVINNÁ !
Neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní sa bude zapisovať do triednej knihy a musí byť dopredu oznámená a ospravedlnená od ZZ!
V prípade bezdôvodného vymeškávania dištančného vzdelávania budú žiakovi zapísané neospravedlnené hodiny.
Forma vyučovania: dištančne /home school/videohodiny/cez webex alebo cez zadané cvičenia cez ižk
Spôsob vyučovania: podľa rozvrhu
Trvanie vyučovacej hodiny: 35 minút vyučovanie, 10 minút interakcia, zisťovanie problémov žiakov
Obsah vyučovania: znížený obsah základného učiva podľa Štátneho vzdelávacieho programu
Spôsob hodnotenia: opakovanie učiva, ústne, päťminútovky, testy. Všetko bez známok do 5.11.2020.
Skúšanie, testy päťminútovky budú do 5.11.slúžiť iba na prieskum, či žiak získava správne kompetencie a do akej miery ovláda základné učivo.
ŠJ: pre žiakov 2.stupňa nebude v prevádzke
Návrat žiakov do škôl: predpoklad 30.11. 2020
Prihlásenie žiakov do ižk: Každý žiak v piatok 23.10 znova dostal v škole svoje pôvodné prístupové údaje na prihlásenie do ižk/ domáce úlohy. 
Ako bude prebiehať vyučovanie:
Vyučovanie bude prebiehať online = dištančne cez ižk a videohodiny
1.       videohodiny budú prenášané cez link prostredia CiscoWebex
2.       videohodiny budú prebiehať podľa rozvrhu ako v škole
3.       videohodiny budú trvať :
35     minút =SJL, MAT, ANJ, NEJ, BIO, CHE, GEO, FYZ, DEJ, VYV, HUV, ETV, KRP, OBN
žiaci na týchto predmetoch budú získavať kompetenciezo zníženého obsahu základného učiva.
Forma overovania učenia žiakov:
Opakovanie učiva, testy, päťminútovky – budú hodnotené bez známok-ústne do 5.11.2020. V prípade, že sa žiak nebude nepripravovať na vyučovanie bude individuálne predvolaný do školy a preskúšaný v škole.
15 minút = videohodiny = TŠV
Bez videohodín =Technika– žiakom bude cez ižk zadaný projekt, ktorý odovzdajú pri návrate do školy
Iba cez IŽK = INF
V prípade choroby učiteľa budú žiaci dostávať učivolen cez ižk a na celý týždeň
V prípade potreby, ak bude mať žiak negatívny test na Covid_19, môže prísť na konzultácie do školy vo vopred dohodnutý termín s vyučujúcim predmetu.
 
Testy a písomné práce z  učiva, ktoré bolo prebrané v škole v 9. a 10. mesiaci do 23.10 !
Upozorňujeme žiakov, že testy a písomné práce, ktoré boli naplánované na týždeň od 26.10 do 29.10. 2020 žiaci budú písať online a budú aj známkované!  A to z dôvodu, že učivo, ktoré sa bude pri testoch preverovať, bolo prebrané a zopakované počas septembra a do 23. 10 !!! Testy musia písať všetci žiaci z naplánovanej triedy.
 
Náročnosť videohodín
Vážení rodičia, Vaše deti budú mať každý deň v priemere 5 vyučovacích hodín (35 minútových prípadne 15 minútových) v počte 2,9 skutočných hodín. Videohodiny budú viac alebo menej náročné.Striedať sa budú s prestávkami = 20 – 35 minútové prestávky. To je priestor, kedy sa deti aj učitelia budú môcť napiť, najesť, vykonať toaletu. Preto bezdôvodné meškanie na ďalšiu vyučovaciu hodinu je bezpredmetné. Upozornite svoje deti, že učitelia sa na vyučovanie online musia dvojnásobne pripravovať a vyučovanie cez videohodiny je aj pre nich veľmi náročné, nielen pre deti.
Vzdelávanie cez videohodiny je forma používaná na vysokých školách a firmách, kde jeden prednášajúci prednáša učivo ostatným/počúvajúcim. Takýmto spôsobom na základných školách nie je možné bezproblémovo vzdelávať. S deťmi treba počas videohodín viesť dialóg, komunikáciu a striedať činnosti. Videohodina tak len z časti nahrádza vzdelávanie v základnej škole a je na prípravu veľmi náročná. Aj keď je určite lepšia smerom k sociálnemu kontaktu ako bežné dištančné vzdelávanie cez IŽK.
 
Rodičovská kontrola detí
Deti počas voľného času po škole trávia niekoľkohodinový čas na PC alebo mobiloch. Treba zabezpečiť, aby z psychohygienického hľadiska svoj poobedný mimovyučovací čas za PC skrátili, nie aby ste k nám smerovali sťažnosti, že vzdelávanie online je pre deti záťažou.
 
Zmeny spôsobu vzdelávania 
Spôsoby vzdelávania online sa môžu meniť a prispôsobovať sa zmenenej epidemiologickej situácii, zdravotnému stavu pedagógov  a podmienkam školy počas prerušeného vzdelávania v škole
 
 
5.4          Od 11.01.-17.01. 2021 – viď ako v bode 5.3
                1.stupeň – prezenčné vzdelávanie podľa rozvrhu, opatrenia pre TŠV
                Od 18.01.-07.02. 2021
1.       Stupeň - prezenčne deti ZZ z kritickej infraštruktúry, ostatní home school
 
 
5.5          Od 11.01.-12.04. 2021 – viď ako v bode 5.3
2.stupeň - dištančné vyučovanie
 
5.6          Od 08.02.-30.06. 2021
                1.stupeň – prezenčné vzdelávanie podľa rozvrhu, opatrenia pre TŠV
 
5.7          Od 12.04. 2021 – po kloktacích testoch
                1.aj2.stupeň prezenčne
 
 
5.8          Plán adaptačného a poadaptačného obdobia
Platnosť: od 15.4. 2021do odvolania
sPriority návratu žiakov do školy

 1. Podpora mentálneho zdravia u detí
 2. Naplnenie sociálnych e emocionálnych potrieb detí
 3. Znovuobnovenie pracovných návykov žiakov
 4. Obnovenie istého režimu a pravidelnosti
 5. Zžitie sa s prostredím školy
 6. Obnovenie vzťahov v triede
 7. Podpora psychickej odolnosti detí a ich vnútorný rast
 8. Forma a obsahy vyučovania vzdelávacích oblastí budú podriadené prioritám návratu žiakov do škôl.
tračná snímka. FOTO TASR/AP
Legislatíva:Odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pred avizovaným návratom žiakov do škôl do konca školského roku, Metodické usmernenie Návrat žiakov do škôl
 Cieľ: cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu.
Obdobie: každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch týždňov.
Žiaci:5.-9. ročník
Zamestnanci:všetci
 
Organizácia prevádzky školy:
Covid  testovanie žiakov a zamestnancov školy
·         testovanie žiakov – každý týždeň/ uprednostniť kloktacie testy
·         zamestnancov školy každý týždeň /ag testy/
a.       následný postup podľa covid automatu
Rúška
·         povinné respirátory pre zamestnancov školy do odvolania- covid automat
·         povinné pre žiakov 2.stupňa
a.       pre žiakov s ag testami povinné respirátory
b.       pre žiakov s kloktacími testami povinné rúška alebo dobrovoľné respirátory - do odvolania
Vyučovanie
·         podľa rozvrhu
·         TŠV- aktivity na školskom dvore/ihrisku-
a.       pri aktivitách bez rúška a rozostupy,
b.       pri prechádzkach rúško
·         ETV skupiny v škole nemiešať do odvolania – každý týždeň 1 vyučovacia hodina rozdelená na 20 min, počas 1 vyuč.hodiny sa vystriedajú dva ročníky
Hodnotenie a klasifikovanie žiakov v adaptačnom období
= v období od nástupu jednotlivých ročníkov na prezenčné vyučovanie
·         od 14.4- do16.4. nepridávať žiakom žiadne dištančné úlohy
·         od 19.4 a potom 2 týždne od nástupu každého ročníka– iba opakovať učivo s malým množstvom nového učiva,
o    nepísať písomky a testy hodnotené známkou
o    písomky a testy je potrebné písať iba screeningovébez hodnotenia
§  dopredu žiakom oznámiť, že bude test – skúšobný, neznámkovaný,
§  test, písomku vyhodnotiť, aby žiak presne vedel, kde má medzery v obsahu učiva a pedagóg vedel, na ktorú oblasť a zručnosti sa najviac zamerať pri utvrdzovaní a opakovaní obsahu učiva
o    pri opakovaní, utvrdzovaní obsahu učiva zintezívniť prácu so žiakmi, ktorí sa nezúčastňovali pravidelne videohodín, alebo sa nezúčastňovali aktívne na dištančnom vzdelávaní,
§  žiakov cielene a pravidelne screeningovať, všetky podklady zo skreeningu zhromažďovať a použiť ako podklad k nariadeniu komisionálneho preskúšania, pravidelne konzultovať s RŠ na pracovných poradách každý pondelok
·         Projekty, referáty a prezentácie:
o    môžu byť hodnotené až od 19.4.2021
o    zadávať ich treba vždy s presnými metodickými postupmi a parametrami – počet strán, slidov, veľkosť písma, šírka riadkovania, počet znakov, uvedenie zdrojov.
o   Referáty zadávať vypracovať len z fyzicky prístupnej literatúry
§  knihy, časopisy, encyklopédie
§  nie z písomných zdrojov internetu
o   Prezentácie zadávať vypracovať z internetových zdrojov, ktoré musia žiaci uviesť na konci prezentácie.
§  Prezentáciu bez uvedených internetových zdrojov nie je možné uznať k hodnoteniu!
Pokyny pre PZ v každej triede na každom predmete počas prvého adaptačného týždňa:
o   Socializácia vzťahov
o   na každej hodine a každom predmete PZ zaradia priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácii a spolupráci žiak-žiak; žiak-učiteľ
o   na prvej vyučovacej hodine opakované oboznámenie žiakov s pobytom a pohybom v budove školy- rúška-ruky-rozostupy
 
Pokyny pre triednych učiteľov, asistentov učiteľa
·         tráviť čo najviac času vo svojej triede – samozrejme s ohľadom na osobné psychohygienické potreby TU a AU
·         PZ a zvlášť TU udržiavajú  pravidelnú komunikáciu s rodičmi tak, ako to prebiehalo pri dištančnej výučbe
·         TU - opakované oboznámenie žiakov s pobytom a pohybom v budove školy- rúška-ruky-rozostupy a zápis do triednej knihy
   
Pokyny pre vychovávateľkyškd
·         nemiešať skupiny do odvolania
·         bez ranného ŠKD do odvolania
pokyny pre vedúcu ŠJ
·         prevádzka bez prerušenia,
·         výdaj obedov pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vzdelávania
·         platia zosilnené protiepidemiologické opatrenia pri striedaní skupín v ŠJ pri vydávaní obedov
o    návrat, prípadne prehodnotenie dozorov učiteľov s pribúdajúcimi triedami žiakov
o    striedavé sedenie žiakov,
o   dezinfekcia rúk pri vstupe- všetci
o   rúška a respirátory si musia dať žiaci do vrecka – nepokladať na stolové dosky
Pracovný čas/ všetci
·         Zamestnanci, ak pracujú HO, budú tak pokračovať až do príchodu úväzkového ročníka do školy
·         Od prezenčného nástupu žiakov nastupujú prezenčne všetci zamestnanci
·         Od otvorenia plnej prevádzky školy sa vracia do platnosti pracovný čas trávený na pracovisku podľa prevádzkového poriadku, ak nie je určené inak
o   PZ učitelia od 7:45-14:00, online do 16:00
o   PZ ŠKD podľa dohodnutého rozpisu prac.času s prihliadnutím na zákaz miešania skupín,
o   správni zamestnanci podľa prevádzkového poriadku a požiadaviek riaditeľa školy vzhľadom k zmenám v epidemiologickej situácii a dezinfekčným údržbovým prácam v budove školy
§  dezinfekcia povrchov učební, WC, chodieb, kancelárií 2x dodobeda, 1x všetky miestnosti aj podlahy
§  žiarenie germicídnymi lampami s diaľkovým ovládaním až po odchode PZ.
§  germicidne lampy kontrolovať pred uzamknutím a zakódovaním školy.
o    Zamestnanci ŠJ podľa prevádzkového poriadku
Proti epidemické opatrenia- zmeny mimo upravený prevádzkový poriadok
·          podľa upraveného prevádzkového poriadku, pribudlo opatrenie: denné žiarenie germicídnymi lampami okrem piatku
·         Zamestnanci boli poučení o účinkoch žiarenia germicídnymi lampami mailom, osobne
·         Žiaci a zamestnanci alergickí na dezinfekčné prostriedky na ruky môžu používať vlastnú dezinfekciu ale s obsahom alkoholu vyšším ako 70% alebo bez alkoholu s proti virucidnými prísadami
·         Dôsledné vykonávanie dozorov na chodbách
·         prehodnotenie dozorov učiteľov v ŠJ s pribúdajúcimi triedami žiakov
·         opakované oboznámenie žiakov s pobytom a pohybom v budove školy- rúška-ruky-rozostupy
Pokyny odoslané PZ mailom, správni zamestnanci poučení RŠ
 
 
 

 1. ROZVRHY pre prezenčné a dištančné vyučovanie od október 2020-jún 2021
 

 1A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Výtvarná výchova Etická výchova    
Pondelok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Matematika Prvouka Telesná a športová výchova Výtvarná výchova    
Utorok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Matematika Náboženská výchova    
Streda
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova Matematika      
Štvrtok
 
 
  Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova      
Piatok
 
 
 
 

1B 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Matematika Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra        
Pondelok
 
 
  Matematika Slovenský jazyk a literatúra Prvouka Telesná a športová výchova Slovenský jazyk a literatúra    
Utorok
 
 
  Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Anglický jazyk Náboženská výchova    
Streda
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova Matematika Výtvarná výchova    
Štvrtok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Telesná a športová výchova      
Piatok
 
 
 

2A 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Slovenský jazyk a literatúra Matematika Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Etická výchova    
Pondelok
 
 
  Prvouka Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Matematika Hudobná výchova    
Utorok
   
 
  Matematika Slovenský jazyk a literatúra Prvouka Výtvarná výchova Výtvarná výchova    
Streda
 
 
  Čítanie s porozumením Matematika Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Náboženská výchova    
Štvrtok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra      
Piatok
 
 
 

 3A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Anglický jazyk B Anglický jazyk A Anglický jazyk B Slovenský jazyk a literatúra Etická výchova    
 
Pondelok Výtvarná výchova A Čítanie s porozumením B Informatika A
 
  Telesná a športová výchova Matematika Hudobná výchova Slovenský jazyk a literatúra Prírodoveda Náboženská výchova  
Utorok
 
 
  Telesná a športová výchova Anglický jazyk A Slovenský jazyk a literatúra Prírodoveda Slovenský jazyk a literatúra Triednicka hodina  
Streda              
  Výtvarná výchova B
 
  Anglický jazyk B Anglický jazyk A Slovenský jazyk a literatúra Pracovné vyučovanie Matematika    
Štvrtok
  Čítanie s porozumením A Informatika B
 
  Slovenský jazyk a literatúra Matematika Vlastiveda Slovenský jazyk a literatúra Matematika    
Piatok
 
 
 

 4A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Matematika Etická výchova    
Pondelok
 
 
  Anglický jazyk B Anglický jazyk A Matematika Slovenský jazyk a literatúra Prírodoveda Hudobná výchova  
Utorok
  Informatika A Informatika B
 
  Anglický jazyk B Vlastiveda Telesná a športová výchova Matematika Prírodoveda    
Streda
  Čítanie s porozumením A Náboženská výchova
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Anglický jazyk A Anglický jazyk A    
Štvrtok
  Čítanie s porozumením B Výtvarná výchova B
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk B Vlastiveda Pracovné vyučovanie    
Piatok
  Výtvarná výchova A
 
 

5A 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Matematika Anglický jazyk B Anglický jazyk A    
Pondelok
  Kreatívne písanie A Informatika B
 
    Geografia Matematika Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova Náboženská výchova Telesná a športová výchova d  
Utorok
 
 
    Slovenský jazyk a literatúra Biológia Matematika Anglický jazyk B Anglický jazyk A Telesná a športová výchova ch  
Streda
  Informatika A Kreatívne písanie B
 
    Geografia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Environmentálna výchova Matematika Anglický jazyk B  
Štvrtok
  Technicka B Technicka A
 
    Biológia Slovenský jazyk a literatúra Matematika Dejepis Etická výchova Telesná a športová výchova ch Telesná a športová výchova d
Piatok
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.A
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Matematika Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Fyzika Hudobná výchova Anglický jazyk B  
Pondelok
  Kreatívne písanie A
 
    Slovenský jazyk a literatúra Geografia Fyzika Anglický jazyk A Matematika Telesná a športová výchova d  
Utorok
  Kreatívne písanie B
 
    Anglický jazyk B Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Občianska náuka Biológia Telesná a športová výchova CH  
Streda
  Technika A Informatika B
 
    Environmentálna výchova Geografia Anglický jazyk B Slovenský jazyk a literatúra Matematika Dejepis  
Štvrtok
  Informatika A
 
    Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Biológia Matematika Etická výchova Telesná a športová výchova CH Telesná a športová výchova d
Piatok
  Technika B Náboženská výchova
 
 
 
 
 
 

7A 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Chémia Chémia Anglický jazyk A Dejepis Občianska náuka Telesná a športová výchova CH  
Pondelok
  Nemecký jazyk B
 
    Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Geografia Matematika Anglický jazyk B Informatia B Telesná a športová výchova D
Utorok
  Technika B Nemecký jazyk A
 
    Biológia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk B Výtvarná výchova Matematika Informatia A Telesná a športová výchova ch
Streda
  Technika A
 
    Anglický jazyk A Slovenský jazyk a literatúra Fyzika Matematika Geografia Hudobná výchova Telesná a športová výchova d
Štvrtok
  Nemecký jazyk B
 
    Slovenský jazyk a literatúra Biológia Kreatívne písanie Anglický jazyk B Matematika Etická výchova  
Piatok
  Nemecký jazyk A Náboženská výchova
 
 
 

 8A
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Technika Matemetika Nemecký jazyk Telesná a športová výchova CH  
Pondelok
 
 
    Výtvarná výchova Fyzika Slovenský jazyk a literatúra Dejepis Geografia Matematika Telesná a športová výchova D
Utorok
 
 
    Slovenský jazyk a literatúra Informatika Fyzika Anglický jazyk Hudobná výchova Občianska náuka Telesná a športová výchova ch
Streda
 
 
    Matematika Chémia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Chémia Náboženská výchova Telesná a športová výchova d
Štvrtok
 
 
    Nemecký jazyk Kreatívne čítanie Matematika Slovenský jazyk a literatúra Biológia Etická výchova  
Piatok
 
 
 
 

 9A
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Anglický jazyk Matematika Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Chémia Telesná a športová výchova ch  
Pondelok
 
 
  Náboženská výchova Nemecký jazyk Slovenský jazyk a literatúra Matematika Fyzika Občianska výchova   Telesná a športová výchova D
Utorok
 
 
    Matematika Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Dejepis Informatika Kreatívne písanie Telesná a športová výchova ch
Streda
  Osobné financie
 
    Technika Anglický jazyk Geografia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Matematika Telesná a športová výchova d
Štvrtok
  Nemecký jazyk
 
    Matematika Výtvarná výchova Slovenský jazyk a literatúra Biológia Dejepis Etická výchova  
Piatok
 
 
 
 
 

 1. klasifikačná porada  šk. rok 2020/2021 / výsledky k 22.6. 2021
 
-        Školu navštevovalo celkom 189 detí, v priebehu š.roka sa 2 žiaci odsťahovali – zmenili miesto trvalého pobytu
-        Klasifikovaných bolo 185 žiakov
-        Komisionálne skúšky boli povolené 2 žiakom (podľa §5ods.3, pís. h) zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s §57 ods.1 písm. c) a ods.4 zákona 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa § 32 a 46 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov)
-        Študujúci v zahraničí: s povolením štúdia v zahraničí
§  Žiačka _9. ročník _ štúdium v Rakúsku
-        Komisionálne skúšky žiakov s povolením štúdia v zahraničí nebudú realizované, ZZ žiačky nepožiadali o preskúšanie.
-        Sumár bez hodnotenia žiakov vzdelávajúcich sa v zahraničí
-        Prospelo 166 žiakov, neprospelo: 0 žiakov
-        Neklasifikovaných: 0 žiakov
-        Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 1. ročníka bolo vykonané klasifikáciou a slovne
-        Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 2. až 9. ročníka bolo vykonané klasifikáciou v kombinácii známka a slovo absolvoval, ako bolo odsúhlasené všetkými PP na pracovnej porade konanej dňa 26.08.2020.                 
-        Do integrovaného vzdelávania bolo zaradených 9 žiakov
-        Žiaci pracovali podľa IPV s pomocou asistentov  učiteľa aj počas prerušenia vyučovania v čase COVID-19.. Koordináciu práce AU riešila RŠ a VP Mgr. Kalná Ivana.
-        V tomto školskom roku ukončilo nižšie stredné vzdelávanie na základnej škole 16 žiakov, z toho 7 chlapcov a 9 dievčat, 1 žiak vykoná komisionálne skúšky 29.08.2021 o 10:00 hodine v budove školy z predmetu biológia. 
 
 
 
 
 

§ 2 ods. 1 písm. p)  Príprava na výkon povolania, uplatnenie žiakov na trhu práce
 
7.1          Údaje o počtoch a úspešnosti prijatia na štúdium na stredné školy

 odbor  / meno        trieda Kolo /termín
611041 Spoj.š.F.Assiského-gymn.  Kláštorné nám. 1, 90101 Malacky    
    odbor:7902J00 gymnázium                                                      
    9A PP
611501 Stredná zdravotn. škola  Záhradnícka 44, 82108 Bratislava    
    odbor:5308M00 zdravotnícky laborant                                          
       9A PP
    odbor:5358M00 zubný asistent                                                 
    9A PP
611502 Stredná zdravotn. škola  Strečnianska 20, 85007 Bratislava    
    odbor:5361M00 praktická sestra                                               
       9A PP
    9A PP
612502 ŠUP J.Vydru  Dúbravská cesta 11, 84532 Bratislava    
    odbor:8641M00 propagačné výtvarníctvo                                        
       9A PT
613005 SOŠ technol. a remesiel  Ivanská cesta21, 82375 Bratislava    
    odbor:2697K00 mechanik elektrotechnik                                        
       9A PP
       9A PP
    odbor:6475H00 technicko-administratívny pracovník                            
    9A PP
613008 Súkromná SOŠ  Exnárova 20, 82601 Bratislava    
    odbor:2487H01 autoopravár - mechanik                                         
    9A PP
613015 Súkr.SOŠ HOST  Riazanská 75, 83103 Bratislava    
    odbor:6323K00 hotelová akadémia                                              
       9A PP
    odbor:6324M00 manažment regionálneho cestovného ruchu                        
    9A PP
613018 SŠ-SOŠ pôdohos. a veterin  SNP 30, 90028 Ivanka pri Dunaji    
    odbor:4210M18 agropodnikanie - kynológia                                     
       9A PP
614301 SOŠ masmed.a infor.štúdií  Kadnárova ul. 7, 83414 Bratislava    
    odbor:7237M00 informačné systémy a služby                                     
       9A PP
616104 Obchodná akadémia  Nevädzova 3, 82007 Bratislava    
    odbor:6317M00 obchodná akadémia                                              
       9A PP
618101 SOŠ technická  Vranovská 4, 85102 Bratislava    
    odbor:2432H00 puškár                                                          
       9A PP
Všetci žiaci boli prijatí na ďalšie vzdelávanie podľa vlastného výberu.
 
 
 

§ 2 ods. 1 písm. e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
 
7.2          Prospech triedy a predmety

Celkový prospech
0.  a prípr. 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu
Počet % Počet % Počet % Počet %
prospel s vyznamenaním           40 45,45 50 50,51 90 48,13
prospel veľmi dobre               11 12,50 24 24,24 35 18,72
prospel                           37 42,05 21 21,21 58 31,02
neprospel                         2 2,02 2 1,07
neklasifikovaný                    
 
 
 
 
 
7.3         Správanie

Správanie
0.  a prípr. 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu
Počet % Počet % Počet % Počet %
velmi dobré                   88 100,00 98 98,99 186 99,47
uspokojivé                                
menej uspokojivé                            
neuspokojivé                                      
neklasifikované                     1 1,01 1 0,53
                                       
 
7.4         Výchovné opatrenia

Výchovné opatrenia
0.  a prípr. 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu
Počet % Počet % Počet % Počet %
pochvala od tried. učiteľa           50 75,76 55 68,75 105 71,92
pochvala od riaditeľa školy           6 9,09 24 30,00 30 20,55
iné ocenenie                                      
napomenutie od tried. učiteľa                           6 9,09     6 4,11
pokarhanie od tried. učiteľa                           3 4,55 1 1,25 4 2,74
pokarhanie od riaditeľa školy         1 1,52     1 0,68
celkový počet udelených VO         66 100,00 80 100,00 146 100,00
 
 
7.5          Dochádzka

Zameškané hodiny
0.  a prípr. 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu
Počet % Počet % Počet % Počet %
ospravedlnené     6174 100,00 4396 99,55 10570 99,81
neospravedlnené         20 0,45 20 0,19
 
 
 
7.6          Priemerný prospech z jednotlivých predmetov

 
  Ročník
    0. a prípr.   1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.  
SJL -   1.07   1.59   1.71   1.50   1.52   2.04   2.47   2.18   2.13
ANJ -   1.00   1.47   1.75   1.80   1.64   1.70   1.95   1.47   2.13
NEJ - - - - - - -   1.50   1.88   2.13
MAT -   1.19   1.53   1.83   1.75   1.74   1.87   1.63   1.65   2.25
PRI - - -   1.29   1.40 - - - - -
VLA - - -   1.54   1.60 - - - - -
INF - - -   1.00   1.00   1.09   1.00   1.00   1.00 -
FYZ - - - - - -   2.04   1.89   2.12   2.31
CHE - - - - - - -   1.58   2.00   2.50
BIO - - - - -   1.39   1.70   1.74   1.53   1.88
DEJ - - - - -   1.57   1.43   1.68   1.47   1.75
GEO - - - - -   1.17   1.65   1.53   1.24   2.00
PRU -   1.00   1.47 - - - - - - -
 
 
7.7          Výsledky externých meraní:“ Testovanie T_5, T_9
v tomto školskom roku sa neuskutočnilo T_5,T_9, rovnako sa neuskutočnili ani   prijímacie pohovory
 
 

 1. Školský vzdelávací program
 

§ 2 ods. 1 písm. f)  Učebné plány
 

8.1      Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským šk. rok 2020/2021
 
vzdelávacia oblasť základ disponibilné vyučovací predmet ročník                        primárne vzdelávanie   ročník                                                  nižšie stredné vzdelávanie
 
1. 2. 3. 4. základ spolu disponibilné spolu   5. 6. 7. 8. 9. základ spolu disponibilné spolu
Jazyk a komunikácia     slovenský jazyk a literatúra 9 8 7 7 31     5 5 4 5 5 24  
  Di čítanie s porozumením   1 1 1   3                
  Di kreatívne písanie               1 1 1 1 1   5
    anglický jazyk     3 3 6     3 3 3 3 3 15  
  Di anglický jazyk 2 2       4           1   1
  Di nemecký jazyk                   2 2 2   6
Matematika a práca s informáciami     matematika 4 4 4 4 16     4 4 4 4 5 21  
  Di matematika               1           1
    informatika     1 1 2     1 1 1 1   4  
  Di informatika                       0,5   0,5
  Di osobné financie                       0,5   0,5
Človek a príroda     prvouka 1 2     3                  
    prírodoveda     1 2 3                  
  Di prírodoveda     1     1                
    fyzika                 2 1 2 1 6  
    chémia                   2 2 1 5  
    biológia               2 1 2 1 1 7  
  Di biológia                 1         1
  Di environmentálna výchova               1 1         2
Človek a spoločnosť     vlastiveda     1 2 3                  
    dejepis               1 1 1 1 2 6  
  Di dejepis                            
    geografia               2 1 1 1 1 6  
  Di geografia                 1 1       2
    občianska náuka                 1 1 1 1 4  
Čl. a hodnoty     ETV/NBV 1 1 1 1 4     1 1 1 1 1 5  
Človek a svet práce     pracovné vyučovanie     1 1 2                  
    technika               1 1 1 1 1 5  
Umenie a kultúra     hudobná výchova 1 1 1 1 4     1 1 1 1   4  
    výtvarná výchova 2 2 1 1 6     1 1 1 1 1 5  
Zdravie a pohyb     telesná a športová výchova 2 2 2 2 8     2 2 2 2 2 10  
      základ 20 20 23 25 88     24 25 26 27 25 127  
      disponibilné hodiny 2 3 2 1   8   3 4 4 3 5   19
      spolu 22 23 25 26 96   27 29 30 30 30 146
 
 
 
 
 

§ 2 ods. 1 písm. n)     Ciele školy na školský rok
 
8.2       Ciele školy
 
Zabezpečiť
- plnohodnotné zabezpečenie vzdelávania a dištančného vzdelávania v prípade prerušenia prezenčného vzdelávania z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením covid19
- individuálny prístup a otvorenú školu k potrebám každého žiaka
- kvalifikovaný pedagogický zbor
- Inkluzívny tím so školskou psychologičkou, asistentmi učiteľa, výchovným poradcom
- výučbu modernými vyučovacími metódami a IKT prostriedkami
-odborné učebne informatiky, BIO,CHE,FYZ,GEO,VYV,Techniky    
- vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka
- vyučovanie environmentálnej, dopravnej výchovy, osobnostného rozvoja, finančnej gramotnosti
- slovné hodnotenie výchovných predmetov
- vzdelávanie žiakov cez online platformu CiscoWebex
- školskú knižnicu a oddychové zóny pre žiakov
- elektronickú žiacku knižku
- prezentáciu školy a informovanie rodičov prostredníctvom webovej stránky školy www.zsjakubov.sk
- spoluprácu výchovného poradcu- testovanie žiakov 8. a 9.ročníka pre výber zamestnania
- spoluprácu s Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou v Malackách a odbornými poradňami v Bratislave
- vzdelávanie začlenených žiakov
- školský klub detí /3. oddelenia
- stravovanie v školskej jedálni
- aktivity a spoluprácu rodičovskej obce na projektoch
- spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov n.o., organizáciami v obci, ASA s.r.o.,
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, STEM vzdelávania, projektový manažment
- vybudovanie školského laboratória pre predmety CHE, BIO, FYZ – viď bod 9
- vybudovanie multifunkčnej učebne pre VYV, Kreatívne písanie, knižnicu viď bod 9
- zabezpečenie notebookov pre PZ na dištančné vzdelávanie
- vypracovať projekt na finančné zabezpečenie bezpečnej platformy na dištančné videohodin
Zorganizovať
- školu v prírode – neprebehlo/ covid19
- letný denný prázdninový tábor
- výlety a exkurzie
- návštevy bábkového divadla v Bratislave-  neprebehlo/ covid19
- plavecký a lyžiarsky kurz - neprebehlo/ covid19
- výstavy žiackych prác
- výchovné koncerty a divadelné predstavenia pre žiakov - neprebehlo/ covid19
- vydávaťz vlastných FP žiacky časopis Áčko, ktorý tvoria žiaci školy.
 
 
8.3       Krúžky
 

§ 2 ods. 1 písm. f)  Voľnočasové aktivity
Krúžky Počet žiakov Prebiehal/neprebiehal
Z dôvodu covid_19
Mediálny a časopis Áčko 12 Online časopis Áčko
Programovanie micro:bity 12 Online a po ročníkoch
Lego programovanie 1.st 25 Prebiehal po ročníkoch
Lego programovanie 2.st 12 Prebiehal po ročníkoch s testom
Príprava na SŠ - SJL 16 online
Príprava na SŠ - MAT 16 online
Šikovné ruky 23 neprebiehal
Mažoretky 22 neprebiehal
Pohybový 22 neprebiehal
Stolný tenis 1.st 25 neprebiehal
Stolný tenis 2.st 15 neprebiehal
 
 
8.4             Aktivity školy
 

§ 2 ods. 1 písm. f)  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
 
Škola dlhodobo úspešne organizuje kultúrno-spoločenské, športové a environmentálne akcie
 
Uvedené aktivity sa z dôvodu pandémie covid_19 tento šk.rok neuskutočnil: Prezentačné stretnutie s rodičmi predškolákov, Vianočná akadémia, Deň otvorených dverí pre starých rodičov
 
 
Aktivity, ktoré škola uskutočnila za dodržiavania prísnych epidemiologických podmienok
MAREC/APR:Deň vody, Deň Zeme – v rámci mesiaca ekológie  a celoročné triedenie odpadu
DECEMBER:Mikuláš „za oknami“ usporiadali deviataci mikulášsky pozdrav pre prvostupniarov
JÚN: Športový -olympijský deň, Rozprávkový les pri príležitosti  MDD, Noc v knižnici, Dopravný deň pre žiakov 1.stupňa, Rozlúčková besiedka pre deviatakov – krátke neformálne posedenie,
JÚL:Deň otvorených dverí pre predškolákov, Denný klubový tábor
Všetky aktivity sú popísané a zdokumentované na www.zsjakubov.sk , na fb/zsjakubov
 
 
8.5       Súťaže-z dôvodu pandémie prebiehali súťaže obmedzene a iba online:
 

Súťaž
Úroveň/kolo umiestnenie
Turnaj zákl. škôl Záhorácky robot Región a BA 2.miesto, 5.miesto
FLL Krajské a SR 1.miesto, dvakrát na 2.miesto a jedenkrát 3.miesto
The Goi Peace Foundation medzinárodná Eseje postúpili, čakáme vyhodnotenie 09/2021
Všetkovedko celoslovenská v kategórii „úspešní riešitelia“ bez umiestnenia,
MO, Pytagoriáda 1.aj2.stupeň okres v kategórii „úspešní riešitelia“ bez umiestnenia,
 

9.      PRehľad zmien v priestorových, materiálno-technické a  psycho-hygienických podmienkach školy
 


§ 2 ods. 1 písm. l) a 2a) Priestorové a materiálno-technické podmienky a psycho-hygienické podmienky
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Obr.1., 2vlastná webstránka školy, logo a dizajn manuál školy
 
 

                                           
 
 

Prehľad rekonštrukčných zmien v škole

 
obr.3 1. a 2.trieda s rekonštruovanými Smart Wall Paint tabuľami pre 1.stupeň

 
 
 
 
 
 
obr.4 odborná učebňa informatiky a jazyková učebňa s počítačom pre každého žiaka- 2021 – výmena všetkých PC za nové- výkonné z projektov (ČSOB, SK NIC 2020-2021- viď projekty
 
 
obr.5 - Zrekonštruovaná učebňa/ laboratórium BIO-CHE-FYZ
V priebehu dvoch mesiacov sme naplánovali a pretvorili starú učebňu na moderný LAB CHE-BIO-FYZ, s výkonnými mikroskopmi, laboratórnym nábytkom, pomôckami a LED osvetlením.
Cez STEM vzdelávanie chceme, aby žiaci čoraz viac do štúdia zapájali svoju kreativitu a vynaliezavosť. Práve to ich vedie k novým myšlienkam, nápadom či inováciám. Z toho dôvodu sme vybudovali v škole nové školské laboratórium pre predmety chémia, biológia a fyzika.
Školské laboratórium vznikloz vlastných finančných prostriedkov školy- materiál, inštalatérske a elektrikárske práce, nábytok a IKT vybavenie: prerobená voda, elektrika- led osvetlenie, nový nábytok
Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov o.z. financovalo pre žiakov moderné mikroskopy,
obec Jakubovfinancovala kúpu novej podlahovej krytiny do učebne.
Osadenie laboratórnych skriniek a pracovných dosiek vykonal školník školy p. Jablonický s p. Kamenistým, zamestnancom obce.
Pri drobnom sťahovaní zariadenia starej učebne pomohli zamestnanci školy a starší žiaci.
Dobrovoľnícka práca: Učebňa by nevznikla bez dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľníci z Jakubova cez víkendy bezodplatne položili podlahu, vymaľovali učebňu, zmontovali nábytok, darovali a doviezli materiál.
Za dobrovoľnícku prácu a spoluprácu ďakujeme Marošovi Gajdošovi, Erike Zozuliakovej, Filipovi Chmelovi, rodine Kaššovej, p. Jánovi Biľskému, p. M. Mravíkovi, p. Tomášovi Kožuchovi a JankeŠibalíkovej.
 
Obr. 6 upravená učebňa technickej výchovy apríl 2021/ nové náradie a regále /dar
 

 
 

Obr.7 Nová laminátová podlaha v 4.A triede(2020)

Obr. 8Nové závesy vo všetkých triedach na zabezpečenie vyhovujúcich psychohygienických podmienok v triedach- júl 2020
 

Obr.9Zrekonštruovaná knižnica na: multifunkčnú učebňu pre predmety VYV, Kreatívne písanie a školskú knižnicu (apríl 2021)
Nové stoly, pridaný radiator, dovedená voda do výtvarného antikorového umývadla.
obr.10 -11Oddychové zóny pre žiakov a nové edukačné nálepky na schodoch školy- máj 2021, z príspevku RZ pri ZŠ Jakubov
 
 
obr.11
 
 
 
ob.12 školská jedáleň- vinylová podlaha, nový antikorový príborník pre stravníkov

obr. 13 samostatne vyčlenené zmodernizované priestory na činnosť školského klubu detí s oddychovými aj edukačno-kreatívnymi zónami

Nové stoly v ŠKD, v pozadí nová tapetová stena proti zašpineniu

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                     Zrekonštruovaná miniučebňa/kabinet pre AU
 
 
 

 1. konkrétne Rekonštrukčné opravy v miestnostiach budovy školy, zvýšenie IKT vybavenosti školy
mesiac- od - do
03.2020-08.2021
-        maľovanie tried 1,2,3,4; / vlastné FP školy
-        rekonštrukcia parapiet 1.A - /práca, materiál -sponzor- rodičia
-        nová laminátová podlaha v 4.A- /vlastné FP školy
-        sádrokartónový podhľad do chodby ŠKD, vymaľovanie 1.oddelenia ŠKD/ FP školy
-        zakúpenie látky a ušitie závesov do všetkých učební/ vlastné FP školy / práca svojpomocne
-        výmena podlahy v školskom byte v kuchyni- dar sponzor /práca svojpomocne
-        výmena kuchynskej linky v školskom byte – dar sponzor/práca svojpomocne
-        výmena sporáka do kuchyne školského bytu- dar sponzor/ vlastné FP školy
-        výmena žalúzii v ŠKD – 1. oddelenie / FP školy
-        výmena LED svietidiel v ŠKD – 1. oddelenie/ FP školy
-        inštalácia 14 ks žalúzii do školského bytu/ / vlastné FP školy / práca svojpomocne
09.2021
-        zakúpenie repasovaných výkonných notebookov pre pedagogických zamestnancov školy/ vlastné FP školy
-        zakúpenie a posilnenie wifi zariadení do tried pre online dištančné vzdelávanie/ vlastné FP /technik školy
11.2020
-        kompletná rekonštrukcia skladu učebníc/ svojpomocne
-        zabezpečenie a dovoz archívnych skríň do skladu učebníc z Bratislavy/ RZ pri ZŠ/ dar rodičia -Tatrabanka
 
12.2020
-        kompletná výmena kanalizačných rozvodov v škola/kotolňa – z prostriedkov MŠVVaŠ SR- havarijný fond
-        zakúpenie 11 ks tabletov Samsung pre žiakov na online hodiny / vlastné FP školy
-        zakúpenie do ŠJ mixér, ručný šľahač / FP školy
-        výmena sieťok do ŠJ / dar, svojpomocne
-        zakúpenie tlačiarne HP a Lego súprav do ŠKD/ FP školy
 
03.-06. 2021
-        rekonštrukcia knižnice a jej premena na multifunkčnú učebňu pre VYV, Kreatívne písanie a knižnicu
o    inštalácia radiátora do učebne / vlastné FP školy
o    inštalácia vody a antikorového pultu s umývadlom na výtvarnú výchovu / vlastné FP školy
o    Stoly do učebne /dar
-          Výmena 3 ks rádiatorov do učebne GEO z dôvodu prehrdzavenia plechových radiatorov / vlastné FP školy
-          Rekonštrukcia archívu pre účtovníctvo školy – skrine / dar FCC aj dovoz
-          Rekonštrukcie starej učebne prírodovedných predmetov a jej  premena na laboratórnu učebňu pre BIO,CHE,FYZ, ENV
o    zakúpenie vinylovej podlahy- FP obec Jakubov
o    pokládka podlahy- dobrovoľnícka práca
o    palety na vyvýšené pódium a ich dovoz- dar sponzor
o    stavba vyvýšeného pódia- dobrovoľnícka práca
o    Inštalácia vody a odtokov- / vlastné FP školy
o    zakúpenie laboratórnych skriniek, umývadiel, vodovod.batérii/ vlastné FP školy
o    Stavba laboratórnych skriniek- dobrovoľnícka práca
o    montáž lab.skriniek a dosiek – školník; p.Kamenistý – zamestnanec/obec Jakubov
o    montáž laboratórnych umývadiel/ vlastné FP školy
o    zakúpenie interiérových farieb a maliarskych pomôcok / vlastné FP školy
o    maľovanie stien učebne- dobrovoľnícka práca
o    zakúpenie výkonných mikroskopov – dar ZR pri ZŠ Jakubov
o    zakúpenie laboratórnych stoličiek– dar ZR pri ZŠ Jakubov
o    zabezpečenie laboratórneho skla – sponzor- rodič
o    koordinácia prác, zabezpečenie dobrovoľníkov, dovoz kompletného laboratórneho nábytku a materiálu- riaditeľka školy- sponzorsky
 
 
11.  projekty a granty
 

§ 2 ods. písm. 1 j) Projekty, do ktorých je školy zapojená
 

 
Projekty prebiehajúce a ukončené v šk. roku 2020/2021
 
1.            Projekt – Záhorácky robot - 2. ročník

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore NADÁCIE VOLKSWAGEN
Cieľ projektu: Projekt je určený pre žiakov 2.stupňa  s cieľom propagácie STEM vzdelávania prostredníctvom robotiky vo výučbe na základných školách, zvýšenie znalostí žiakov a učiteľov a príprava súťažiacich tímov na iné robotické turnaje a súťaže.
Začiatok projektu: sept 2020                Koniec projektu: okt. 2020
Finančné prostriedky boli použité na programovacie LEGO súpravy ako odmeny pre víťazov turnaja

2.            Projekt – IT škola 21.storočia

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore SK NIC a.s.
Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu vzdelávania formou STEM cez predmety informatika, fyzika, technika, prírodoveda a pracovné vyučovanie, a tým zvýšiť úroveň inovatívneho vzdelávania fyziky a prírodovedy.
Začiatok projektu: február 2021               Koniec projektu: december 2021
Finančné prostriedky boli použité na doplnenie LEGO programovateľných sád využiteľných vo výučbe fyziky.

3.            Projekt – Jakubovské micro:bity

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Cieľ projektu: Integrovať micro:bity do vyučovania fyziky v rámci STEM vzdelávania.
Začiatok projektu: február 2021               Koniec projektu: máj 2021
Finančné prostriedky boli použité na nákup programovateľných doplnkov micro:bitom.
4.            Projekt Letná škola 2020
 
Projekt podporilo MŠVVaŠ SR
Cieľ projektu: Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2019/2020. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.
Začiatok projektu: august 2020               Koniec projektu: august 2020              
Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok pre žiakov a finančné zabezpečenie letnej školy
 

5.            Enviroprojekt 2021
 
Projekt podporilo MŠVVaŠ SR
Cieľ projektu: Rozvojový projekt školy vychádza z cieľov vzdelávacích oblastí a prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na prierezovú tému environmentálna výchova a z vlastného školského vzdelávacieho programu. Oblasťou podpory sú aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy.
Začiatok projektu: júl 2021               Koniec projektu: dec. 2021              
Finančné prostriedky budú použité na nákup zásobníkov na dažďovú vodu a záhradkárske pomôcky a potreby, sadenice a vytvorenie školskej komunitnej záhrady
 
 
6.            Projekt Letná škola 2021/ 2 turnusy
 
Projekt podporilo MŠVVaŠ SR
Cieľ projektu: Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.
Začiatok projektu: august 2021               Koniec projektu: august 2021              
Finančné prostriedky budú použité na nákup pomôcok pre žiakov a finančné zabezpečenie letnej školy
 
7.            Projekt Čítame radi
 
Projekt podporilo MŠVVaŠ SR
Cieľ projektu:

Podpora čitateľskej gramotnosti v rámci projektu „Čítame radi“ nákupom detských a mládežníckych kníh a audiokníh , aj odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy.
Začiatok projektu: august 2020               Koniec projektu: október 2021              
Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh do školskej knižnice
 
8.            Projekt Spolu múdrejší
 
Projekt podporilo MŠVVaŠ SR
Cieľ projektu: Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ bolo podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.
Začiatok projektu: apríl 2021               Koniec projektu: jún 2021              
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie doučovania žiakov
Projekt Spolu múdrejší
 
 
9.    Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
 • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
 • Obdobie realizácie projektu: 1.6.2020 – 31.12.2022
Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.
Tri ďalšie projekty, ktoré naša škola vypracovala, neboli podporené z dôvodu nízkeho finančného rozpočtu MŠVVaŠ.  Ministerstvo upozorňuje, že budú podporené v ďalších kolách výzvy: Modernejšia škola ( projekt zameraný na aktivity žiakov v oddychových zónach a aktivity zamerané na zvýšenie zážitkového vzdelávania v modernizovaných učebniach),  Zlepšenie vybavenia šk.jedální- ministerstvo upozorňuje, že boli podporené ŠJ v havarijnom stave a s nevyhovujúcim vybavením, Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Alokácia finančných prostriedkov na PoP II. v tomto štádiu umožnila zaradiť do jeho realizácie len školy s vysokým počtom žiakov so ŠVVP.  Projektová kancelária národného projektu koncom roka 2020 prepočíta čerpanie finančných prostriedkov a na základe výsledku určí, či je možné dodatočne zapojiť do projektu ďalšie školy zo zoznamu projektových škôl.
Škola vypracované projekty bude opakovane podávať, hneď ako garant vyhlási novú výzvu.
 
Trvalý projektový manažment :
Od roku 2000 na základe vypracovaného projektu Zdravá škola  každoročne plní škola aktivity zamerané na zlepšovanie klímy školy.Projekt  EURÓPSKY PROGRAM PODPORY A SPOTREBY OVOCIA A ZELENINY NA ŠKOLÁCH ,,ŠKOLSKÉ OVOCIE"  realizujeme s podporou:  EÚ a Ministerstvo pôdohospodárstva SR od roku 2009/2010. Projekt ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA  na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania  realizujeme s podporouNárodného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM
 
 
12.  Spolupráca školy so zákonnými zástupcami
 

§ 2 ods. písm. 2 c) Spolupráca školy so zákonnými zástupcami
 
Škola aktívne spolupracuje s Rodičovským združením pri ZŠ Jakubov na spolufinancovaní projektov, ktoré vypracovala riaditeľka školy v spolupráci a pedagogickými zamestnancami školy.
Rodičovské združenie zároveň podľa jeho stanov aj v tomto školskom roku spolufinancovalo niektoré učebnice a vzdelávacie pomôcky pre výchovno-vzdelávací proces v škole a odmeny pre žiakov za vzdelávacie výsledky.
Rodičia a dobrovoľníci sa podieľajú na zvyšovaní materiálno technického vybavenia školydobrovoľníckou prácou, darcovstvom alebo účasťou v projektoch.
 
 

Záver
 
Školský rok 2020/2021 vzhľadom k epidemiologickej situácii hodnotíme vysoko pozitívne. K úspešnému priebehu šk.roku prispeli všetci zamestnanci školy.
 
-          Pedagogickí zamestnanci okamžite reagovali na zmenenú epidemiologickú situáciu a ich dôsledným dodržiavaním protiepidemiologických postupov a opatrení bola škola otvorená počas celého školského roku.
-          Riaditeľka školy a pedagogickí zamestnanci vykonali screening u žiakov na technické možnosti pre možné budúce dištančné vzdelávanie- screening urobili PZ ešte v júni 2020 po nástupe žiakov na prezenčné vyučovanie
-          Na základe screeningu škola v septembri zakúpila z vlastných prostriedkov výkonné tablety pre žiakov bez ikt techniky na dištanč.vzdelávanie
-          Riaditeľka školy a učiteľ informatiky zabezpečili pre žiakov ľahko prístupnú a bezpečnú vzdelávaciu platformu na dištančné online videohodiny CiscoWebex
-          PZ vykonávali v danej situácii plnohodnotné vzdelávanie všetkých predmetov (okr.ETV a NBV)
-          PZ navrhli krízový rozvrh vzhľadom k psychohygienickým potrebám žiakov a pedagógov
-          RŠ zabezpečila technické vybavenie pre PZ na dištančné vzdelávanie – už v septembri 2020
-          RŠ a PZ zabezpečili bezpečnú komunikáciu so zákonnými zástupcami prostredníctvom platformy CiscoWebex, IŽK a mailov PZ a vedenia školy
-          RŠ reagovala na požiadavky zákonných zástupcov k v-v procesu a organizácie vzdelávania prostredníctvom bezpečnej osobnej komunikácie- individuálne, pri dodržiavaní epidemiologických opatrení, telefonicky a mailom a to okamžite, bez neodôvodneného zdržania
-          RŠ zabezpečila všetky ochranné epidemiologické prostriedky pre bezpečné fungovanie prezenčného vzdelávania pre žiakov a zamestnancov školy – hygienický program- dezinfekčné stojany, mydlo, papierové uteráky z vlastných FP školy a pre zamestnancov aj rúška, respirátory a štíty z vlastných FP školy, obce a SŠHR SR
-          PZ boli úspešní v projektoch Spolu múdrejší 2021  a Letná škola 2020 a 2021. Tieto projekty poskytli našim žiakom možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka
-          RŠ a PZ  Mgr. R. Szekula a Mgr. K. Pechová vypracovali a podali za školu jedenásť projektov.  Úspešní sme boli v ôsmych projektoch. Finančnými prostriedkami získanými v projektoch, sme efektívne zvýšili materiálnu úroveň vybavenia výchovno-vzdelávacieho procesu a ušetrené finančné prostriedky sme použili na ďalšie ciele školy
-          Škola splnila úspešne cieľ pre vybudovanie dvoch moderných učební: vybudovala učebňu- laboratórium pre predmety CHE, BIO, FYZ a multifunkčnú učebňu  pre predmety VYV, Kreatívne písanie a zrekonštruovanú školskú knižnicu- viď bod 8. a 9.
-          RŠ a PZ zabezpečili efektívnu a aktuálnu komunikáciu so zákonnými zástupcami žiakov, s ostatnými organizáciami, inštitúciami a firmami, prostredníctvom webových stránok školy, mailovej a telefonickej komunikácie a školského informačného systému eŠkola cez platformu Internetová žiacka knižka.
 
Zamestnanci školy svojim zodpovedným a aktívnym prístupom k pracovným povinnostiam a dôsledným dodržiavaním protiepidemiologických opatrení zabezpečili, aby škola poskytla prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov na 1.stupni, plnohodnotné dištančné videovyučovanie, prostredníctvom bezpečnej platformy CiscoWebex, pre žiakov na 2.stupni. Škola poskytla plnohodnotnú službu pre  deti 1.stupňa v štyroch oddeleniach ŠKD a bezpečné stravovanie v školskej jedálni pre žiakov a zamestnancov školy na prezenčnom aj individuálnom vzdelávaní.
Vypracovala:Mgr. Renáta Chmelová, riaditeľka školy
Miesto:Jakubov
Dátum:2021-07-27
Dokument obsahuje prílohu: 2

 
Príloha 1.
 
Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu počas pandémie covid_19
Povinnosti riaditeľa školy
RŠ Upravila prevádzku a vnútorný režim ZŠ Jakubov do konca školského roku 2020/2021 v spolupráci so zriaďovateľom
Upravila podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v spolupráci so zriaďovateľom
Zabezpečila OOP a dezinfekciu
Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, kontrolovaná dezinfekcia rúk, ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do budovy povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom (pri vchode  1 a 2 do ZŠ. )
Organizovanie akcií v škole
ZŠ do konca školského roku nezorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.
V nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.
Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
-         ZZ a sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
-         ZŠ si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.  ZZ odovzdajú Vyhlásenia o bezinfekčnosti prostredníctvom detí podľa nariadenia ÚVZ SR/ oznam na stránke školy, ižk, individuálne cez TU rodičom
-         ranné meranie teploty žiakom a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným v šatni.
-         Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
-         Žiak musí mať pri vstupe do školy 2 rúška a hygienické vreckovky. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
-         Žiak si po prezutí v šatni v triede umyje ruky.
-         Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny.
-         Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
-         PZ majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
-         V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie aj počas vyučovania.
-         telesno-výchovne aktivity sa nesmú vykonávať vo vnútornom prostredí/telocvičňa.
-         PZ budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
-         Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude organizovaná po triedach. Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné u žiakov ani PZ!
-         Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
Poučenie pedagogických a ostatných zamestnancov školy
-        PZ povinné rúška, respirátory alebo štíty pri nástupe do zamestnania.
-        Kuchárky poučené  vedúcou ŠJ a zriaďovateľom
-        Upratovací personál školy vr.školníka bol preškolený a poučený o sprísnených podmienkach upratovania na porade 19.10.2021
-        rukavice a rúška sú povinní používať pri dezinfekcií toaliet a vynášaní odpadov , boli poučení a upozornení na riziko prenosu pri likvidácií odpadov- zvyškov jedla a čistení toaliet, umývadiel a vodovodných batérií- (fekálno-orálny prenos)
Ostatné epidemiologické opatrenia v budove školy a ŠKD pre upratovací personál       
-         2 x denne upratovanie a dezinfekcia toaliet+ priebežné  čistenie a dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov na toaletách
-         2 x denne dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí: kľučky dverí, WC misy, umývadlá, batérie, operadlá stoličiek, povrchy lavíc, povrchy stolov, el vypínače, zábradlia, parapetné dosky,
-         1 x denne dôkladná dezinfekcia a  čistenie všetkých miestností, v  ktorých sa žiaci, PZ a  ďalší zamestnanci školy nachádzajú + šatňové skrinky žiakov
-         smetné koše sú zabezpečené bez vrchnákov, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu
-         4 x do týždňa  po vyprázdnení budovy školy žiarenie miestností germicídnymi žiaričmi- zamestnanci poučení mailom a individuálne
-         4 x do týždňa  po vyprázdnení ŠKD žiarenie miestností germicídnymi žiaričmi- zamestnanci poučení mailom a individuálne
OOP pre zamestnancov:
-         ILLE hygienický program: dávkovače mydla, papierové obrúsky WC papier- vlastné zdroje
-         ILLE hygienický program: dezinfekčné stojany pri vchode do ZŠ, ŠKD- vlastné zdroje
-         Rúška a respirátory: vlastné zdroje, Rúška a respirátory: SŠHR SR štíty na vyučovanie- vlastné zdroje a SŠHR SR
-         dezinfekčné mydlo v každej triede, ŠKD, v ŠJ a kuchyni- vlastné zdroje
-         dezinfekčné prostriedky na podlahy a predmety- vlastné zdroje
Prevádzka ŠKD
-         Prevádzka ŠKD bude otvorená ako doplnková služba pre rodičov detí. Podľa záväzného prihlásenia fungovať budú 3  oddelenia ŠKD. Ranná ŠKD nebude v prevádzke- skupiny detí sa nesmú miešať. M.Jung- 1.odd-1A – do 17:00 hodiny, D. Bukovská-2.odd.-2A do 17:00 hodiny, M. Ambrová – 3 odd.- 3A do 16:00 hod., M. Cuperová 4.odd. 4A do 16:00 hod
Prevádzka ŠJ
-         Prevádzka ŠJ bude otvorená len ako doplnková služba pre rodičov detí, ktoré budú plniť PŠD v škole.
Podmienky stravovania žiakov vykonávajúcich PŠD v škole- predbežné:
Stoly a miesta sedenia pre žiakov
-         Každé dieťa sedí pri obedovaní samé za stolom
-         Stravovanie po skupinách od 11:15 hodiny
-         PZ- dozor opakovane upozorní žiakov na dôsledné dodržiavanie rozostupov a hygienické postupy pri umývaní rúk- v ŠJ je zabezpečený dezinfekčný stojan, mydlo a papierové utierky,
-         Vydávanie kompletného jedla v samostatnom okienku zabezpečí hlavná kuchárka- vydá žiakovi: komplet tácka+príbor(v servítke)+polievka+jedlo+nápoj. Stravovanie dôchodcov nebude prebiehať.
 alt


 
Základná škola Jakubov
 
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy 2019/2020
Názov: Základná škola Jakubov
Sídlo: Jakubov 276, 900 63  Jakubov
Právna forma: samostatný právny subjekt - škola s právnou subjektivitou od 01.04.2002
Zriaďovateľ: Obec Jakubov od 01.07.2002
IČO: 31810250
Štatutárny orgán školy: Mgr. Renáta Chmelová
 
Súčasťou správy o V-V výsledkoch školy sú:
 
A.    správa o priebehu školského roka a realizácii školského vzdelávacieho programu počas bežného školského vyučovaniaod 1.9. 2019 -09.3. 2020
 
B.     správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovaniapočas pandémie COVID_19 od 10.3. 2020- 31.5. 2020
 
C.     správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovaniapočas pandémie COVID_19 od 01.06. 2020- 30.06. 2020
 
A.  správa o priebehu školského roka a realizácii školského vzdelávacieho programu počas bežného školského vyučovaniaod 1.9. 2019 -09.3. 2020
 
Vedenie školy
 
Riaditeľka školy - Mgr. Renáta Chmelová

 • Zástupkyňa riaditeľa - Mgr. Danuša Lazarová
Rozvoj vzdelania žiakov sa starajú kvalifikovaní učitelia

 • Mgr. Ambrová Monika  _ triedna učiteľka 1. trieda
 • Mgr. Ševcovová  Diana  _ triedna učiteľka 2. trieda
                                        _ skončenie PP dohodou (§60ZP) k 31.08.2020

 • Bc Zuzana Horecká, _ triedna učiteľka 3. trieda, uč. HUV,VYV, od 1.9.2019 na dobu
                                     určitú do 31.8.2020

 •                                   _zmena od 01.02.2020 titul Mgr._ učiteľ NEJ,   
                                  _ zmena od 01.02.2020 uč. NEJ, ANJ 2. stupeň
                                  _zmena dohodou z 06.05.2020 PP na dobu neurčitú

 • Mgr. Kalná Ivana   _ triedna učiteľka 4. trieda, uč. ANJ3,4, +výchovný poradca
 • Mgr. Ivona Hlaváčová_  triedna učiteľka 5. trieda
                                    _ nástup po MD od 01.08.2019_uč. SJL
                                    _ skončenie PP dohodou (§60ZP) k 31.08.2020

 • Pechová Katarína  _  triedna učiteľka 6. trieda_ uč. BIO, CHE,FYZ
 • Mgr. Vonšáková Andrea_ triedna učiteľka 7. trieda_ uč. SJL, OBN
 • Mgr. Parnicová Alexandra_- triedna učiteľka 8. trieda_ uč. DEJ, Vl 3,4,Prí 3,4,
 • Mgr. Szekula Róbert_ triedny učiteľ 9. trieda_ uč. MAT,INF
 • Mgr. Gajdár Peter_ uč. 2. stupňa_ TŠV 52% + AU 48%
 • Miroslava Husárová _ uč. ANJ 2.st._ od 01.09.2019 na dobu určitú do 31.08.2020
                                  _od 28.08.2019 Rozhodnutím OU-SE-OVVS-2019/10978-Bitt
                                           používa priezvisko „Papánová“
                                        _zmena k 31.12.2019 skončenie PP (§67 ZP) na žiadosť                                                      
                                           zamestnanca

 • Mgr. Lazarová Alexandra _ AU_ od 01.09. 2019 na dobu určitú do 31.08.2020 100%
                                         _  zmena od 01.02.uč.1.st. 87% ANJ1,2, INF3,4  + AU13%
                                         _  zmena, dohodou z 06.05.2020 PP na dobu neurčitú

 • Mgr. Gabriel Koch  _ vyučujúci NAV, od 01.09. 2019 na dobu určitú do 30.06.2020
                                 _ DOHODA 7 hodín týždenne
                                 _ zmena k 30.03.2020 _ skončenie PP pre opatrenia, ktoré škola
                                    prijala v súvislosti s  COVID-19

 • Vrabčeková Edita _ asistent učiteľa 100 %
 
 
 
                                                                                                           
Školský klub detí:
 

 • Bukovská Daniela_ hlavná vychovávateľka
 • Jung Michaela_ vychovávateľka
                        _ na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.08.2020
                        _zmena, dohodou z 06.05.2020  PP na dobu neurčitú.
 

 •  3. oddelenie ŠKD _ od 01.09.2019 zastupovanie pedagogickými   
                                   zamestnancami./hradené z normatívu ZŠ
                               _  od 08.10.2019 Mgr. Ambrová Monika vychovávateľka
                                   ŠKD/hradené z originálnych kompetencií
                                _ zmena od 01.04.2020 odmena za prácu vo výške 80% do
                                   30.06.2020
 
Údržba a chod školy:
 

 • Jablonická Viera – upratovačka   _ PP na 100%
                                                      _ zmena od 1.4.2020 do 31.5.2020 _práce spojené      
                                                         s maľovaním   v triedach 1.- 4. a 1. odd. ŠKD                                                     
                                                         a s výmenou  podlahovej krytiny                                                       
Dolinajová Oľga – upratovačka   _ PP na 100%
                                                      _ zmena od 1.4.2020 do 31.5.2020 _práce spojené      
                                                         s maľovaním   v triedach 1.- 4. a 1. odd. ŠKD                                                    
                                                         a s výmenou  podlahovej krytiny                                                       

 • Alojz Jablonický – školník, kurič _ PP na 100%
                                                      _ zmena od 1.4.2020 do 31.5.2020_ práce spojené      
                                                         s maľovaním   v triedach 1.- 4. a 1. odd. ŠKD                                                    
                                                         a s výmenou  podlahovej krytiny                                                          
 
Ekonomický chod školy, mzdy:
 

 • Bernáthová Tatiana – mzdárka /50%
 • Greliková Viera – ekonómka/70%
 
 
Školská jedáleň

 • Huňarová Jana_ vedúca ŠJ
                        _ zmena od 1.4.2020 80% náhrada mzdy

 • Kaššová Eva_ hlavná  kuchárka
                     _ zmena od 1.4.2020 80% náhrada mzdy

 • Borovková Cecília _pomocná kuchárka
                               _ zmena od 1.4.2020 80% náhrada mzdy

 • Kulhánková Zuzana _pomocná kuchárka,
                                _ zmena od 1.4.2020 80% náhrada mzdy
v  Od 9.03.2020 do 31.3.2020 dezinfekcia priestorov ŠJ, kuchyne soc. zariadení, skladu potravín, revidovanie a likvidácia potravín podľa dátumu spotreby.
 
 

 1. Základná škola Jakubov je školou s ročníkmi 1.- 9.,  v každom ročníku po jednej triede.
 2. Svojou polohou škola poskytuje  žiakom vhodné prostredie pre zdravý život a relax. Formou výuky netradičnými metódami, ako sú zážitkové učenie, vychádzky, exkurzie a tvorivé dielne zase zvyšovanie úrovne soft skills
 3. Škola vzdeláva aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takýto žiaci  boli  zaradení do  bežných tried  ZŠ a vzdelávaní podľa vlastných výchovno-vzdelávacích plánov. Lepšiu úroveň práce so začlenenými žiakmi  sme dosahovali s pomocou asistenta učiteľa. Prácu so začlenenými žiakmi koordinuje  na škole výchovný poradca Mgr. Kalná Ivana, ktorá zároveň riadi spoluprácu s CPPPaP a Spojenou školou v Malackách, kde je našim gestorom Mgr. Lucia Pálková.
 4. Pre jednotlivé výchovné oblasti boli vytvorení koordinátori prevencie drogových závislostí a  sociálno-patologických javov, Zdravej školy, environmentálnej výchovy a  voľného času.
 5. Pedagógovia pôsobili aj ako vedúci záujmových útvarov, školského rozhlasového vysielania a školského časopisu.
 6. Pre mimoriadnu situáciu s COVID -19 od 09.03.2020 došlo k výrazným  zmenám vzdelávania a výchovy v zmysle opatrení a nariadení MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚVZ SR zriaďovateľom a riaditeľkou školy nasledovne:
a)      Od 09.03.2020 – prerušenie vyučovania a zariadení školy pre 43% výskyt respiračných chorôb žiakov školy
b)      Od 30.03.2020 prerušenie vyučovania do odvolania ROZHODNUTIE č.2020/10610:1-A1030 MŠVVa Š SR
c)      Vzdelávanie zabezpečovali vyučujúci, pracujúci  formou home office, komunikácia cez internetovú ŽK a maily zákonných zástupcov a žiakov
d)      Od 26.03.2020 prechod na vzdelávanie prostredníctvom aplikácie WEBEX
e)      28.04.2020 Zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2020/2021 bez osobnej prítomnosti detí v čase od 16,00h do 19,00h v abecednom slede za dodržania prísnych hygienických opatrení(OZ zápisu mali zákon. zástupcovia detí na Web. stránke školy)
f)       Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách odoslané školou do 15. mája 2020 výchovným poradcom Mgr. Kalná Ivana (OZ zápisu mali zákon. zástupcovia žiakov na Web. stránke školy)
g)      Obnova školského vyučovania na základe  ROZHODNUTIA č.2020/12033:2-A2110 MŠVVaŠ SR a rozhodnutia zriaďovateľa s účinnosťou od 1. 06.2020 v ročníkoch 1.-5. za dodržania prísnych prevádzkových nariadení vydaných RŠ a dobrovoľného rozhodnutia zákonných zástupcov žiakov
 
 
V šk. roku 2019/2020 / výsledky k 23.6. 2020 klasifikačná porada
 
a)      Školu navštevovalo celkom 169 detí,
b)      Klasifikovaných bolo 166 žiakov
c)      Komisionálne skúšky boli povolené 1 žiačke (podľa §5ods.3, pís. h) zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s §57 ods.1 písm. c) a ods.4 zákona 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa § 32 a 46 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov)
d)      Študujúci v zahraničí: s povolením štúdia v zahraničí
                     _  Szabó Simon _ 3. ročník / Izrael
                     _  Szabó Samuel _ 6. ročník / Izrael
                     _  Ježová Nina _ 8. ročník / Rakúsko
e)      Sumár bez hodnotenia žiakov vzdelávajúcich sa v zahraničí
      Prospelo 166 žiakov, neprospelo: 0 žiakov
f)       Neklasifikovaných: 0 žiakov
g)      Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 1. ročníka bolo vykonané slovne.
h)      Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 2. až 9. ročníka bolo vykonané klasifikáciou v kombinácii známka a slovo absolvoval, ako bolo odsúhlasené všetkými PP na pracovnej porade konanej dňa 26.08.02019.                 
i)       Komisionálne skúšky žiakov s povolením štúdia v zahraničí budú realizované dňa 27.08.2020 o 9. hod.  nasledovne:
                                Ježová Nina_ 8.A trieda _ SJL /Zodp. RŠ učiteľ SJL Mgr. Vonšáková
                                Szabó Simon _ 3. ročník, Szabó Samuel _ 6. ročník, hodnotení priebežne
                                počas roka, vzdelávanie online ,                       
j)       Do integrovaného vzdelávania bolo zaradených 7 žiakov z troch tried
-        _ 4.A
-        _ 6.A.
-        _ 7.A
k)      Žiaci pracovali podľa IPV s pomocou asistentov  učiteľa aj počas prerušenia vyučovania v čase COVID-19.. Koordináciu práce AU riešila RŠ a VP Mgr. Kalná Ivana.
l)       V tomto školskom roku ukončilo nižšie stredné vzdelávanie na základnej škole 9 žiakov, z toho 6 chlapcov a 3 dievča. 
 

m)   Všetci žiaci boli prijatí na ďalšie vzdelávanie podľa vlastného výberu.
n)      Testovanie T_9 sa v tomto školskom roku neuskutočnilo rovnako sa neuskutočnili ani   prijímacie pohovory.
o)      Celková koncepcia školy bola zameraná na podporu telesného a duševného zdravia žiakov a orientáciu na ekológiu prostredia školy a okolia.


 
 
 
 
 
V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúkala:
- individuálny prístup a otvorenú školu k potrebám každého žiaka
- kvalifikovaný pedagogický zbor
- výučbu modernými vyučovacími metódami a prostriedkami.     
- elektronickú žiacku knižku
- prácu v záujmových krúžkoch v poobedňajších hodinách do 9.03.2020
- prístup do interaktívnej počítačovej učebne pre žiakov 2. stupňa v poobedňajších hodinách so sprístupneným vzdelávacím softvérom školy
- prezentáciu školy a informovanie rodičov prostredníctvom webovej stránky školy www.zsjakubov.sk
- vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka
- slovné hodnotenie výchovných predmetov na 1. stupni,  na 2.stupni slovné hodnotenie výchov
- spoluprácu výchovného poradcu- testovanie žiakov 8. a 9.ročníka pre výber zamestnania
- spoluprácu s Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou v Malackách a odbornými poradňami v Bratislave
- asistentov učiteľa pre začlenených žiakov
- školský klub detí /3. oddelenia
- stravovanie v školskej jedálni
- aktivity a spoluprácu rodičovskej obce na projektoch
- spoluprácu s organizáciami NUCEM, Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov n.o., organizáciami v obci, ASA s.r.o.,
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, environmentálnej, dopravnej výchovy, osobnostného rozvoja, finančnej gramotnosti


 
 
 
 
Škola vlastní a využíva: - vlastné logo a dizajn manuál školy

vlastnú webovú stránku www.zsjakubov.sk , fanpage na fb/zsjakubov 
 

-         
 
 
 
 
 
 
triedy s Smart Wall Paint tabuľami pre 1.stupeň

odbornú učebňu informatiky a jazykovú učebňu s počítačom pre každého žiaka,

 
učebňu chémie a biológie s interaktívnou tabuľou,

 
 
 
 
 
 
-učebňu techniky-dielňu,
 

 
 
 
- všetky učebne a triedy sú vybavené ďalšími informačno-komunikačnýmii technológiami, PC,internetom a keramickými tabuľami, projektormi
 
- telocvičňu a renovované šatne. Škola po dohode s Obcou Jakubov využíva v rámci vyučovania telesnej a športovej výchovy multifunkčné ihriská v katastri obce
 
-           samostatne vyčlenené zmodernizované priestory na činnosť školského klubu detí s oddychovou aj edukačno-kreatívnou zónou-          škola vydáva z vlastných FP žiacky časopis Áčko, ktorý tvoria výhradne žiaci školy. 
 
 
Škola pravidelne organizuje, alebo spoluorganizuje :
- školu v prírode
- letný denný prázdninový tábor
- výlety a exkurzie
- návštevy bábkového divadla v Bratislave
- plavecký a lyžiarsky kurz
- výstavy žiackych prác
- výchovné koncerty a divadelné predstavenia pre žiakov
 
Škola dlhodobo úspešne organizuje kultúrno-spoločenské, športové a environmentálne akcie:

                  -  Prezentačné stretnutie s rodičmi predškolákov
                   - Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov - v spolupráci s Materskou školou                              - Vianočná akadémia pre rodičov a priateľov školy
                   - Deň otvorených dverí pre starých rodičov a rodičov žiakov
                   - Deň vody, Deň Zeme – v rámci mesiaca ekológie
                   - Vzdelávacie programy v spolupráci s Daphne- Inštitút aplikovanej ekológie
                   - Mikulášske oslavy
                   - Športový -olympijský deň
                   - Rozprávkový les pri príležitosti  MDD
                   - Rozlúčková besiedka pre deviatakov
             - Škola spolupracuje s obcou Jakubov a ostatnými organizáciami v obci na:
o   brigáda Vyčistime si Jakubov, 
o   Deň  seniorov,
o   Vianočné trhy
                   - zber papiera a  celoročne deti vedieme k triedeniu odpadu
 
 
Škola je zapojená do rôznych projektov :
 
- od roku 2000 je na základe vypracovaného projektu Zdravou školou a každoročne plní stanovené úlohy zamerané na zlepšovanie estetického prostredia školy a zdravého štýlu života.
 -     Projekt OTVORENÁ ŠKOLA so zameraním rozširovania počítačovej gramotnosti žiakov a zamestnancov školy.
-   Projekt ZDRAVIE V ŠKOLÁCH so zameraním na rozvíjanie súdržnosti a tolerancie žiakov I. a II. stupňa ako účinnej prevencie a eliminácie ich agresie a šikanovania.
-       Projekt  EURÓPSKY PROGRAM PODPORY A SPOTREBY OVOCIA A ZELENINY NA ŠKOLÁCH ,,ŠKOLSKÉ OVOCIE"  realizujeme s podporou:  EÚ a Ministerstvo pôdohospodárstva SR od roku 2009/2010.
 -    Projekt ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA  na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania  realizujeme s podporouNárodného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania NÚCE
 
 
 
 

 
Projekty prebiehajúce a ukončené v šk. roku 2019/2020
 
máj 2019
Projekt - 000110011
Projekt sme realizovali na základe grantového programu e-školy pre budúcnosť Nadácie Orange
Cieľ projektu:  Projekt je určený pre žiakov ZŠ Jakubov  a tematicky sa zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia. Cieľom grantového programu je podporiť projekty pedagógov  a školy, ktoré chcú zodpovedné a rozumné využívanie digitálnych technológií .

V rámci nášho projektu „00011011“ šiestaci vlastných robotov stavajú a programujú priamo na hodinách informatiky. Aktivity nášho projektu sme vypracovali aj pre Základnú školu v Lábe a Základnú školu v Záhorskej Vsi, ktoré sme do projektu zapojili formou workshopu priamo v našej škole. Na interaktívnom workshope naši žiaci, žiakom z týchto škôl, predviedli svoje zručnosti v programovaní legorobotov. Našim projektom sme umožnili ZŠ v Lábe a ZŠ v Záhorskej Vsi získať stavebnice LEGO programovateľných robotov  a sprostredkovali sme im workshop v programovaní, s vedcom z ústavu informatiky zo Slovenskej akadémie vied  Ing. Jánom Zelenkom PhD., s ktorým na projekte úspešne spolupracujeme.

Začiatok projektu: dec 2018.  Ukončenie projektu: máj 2019

Prostredníctvom dotácie naša škola získala:

 1. finančné prostriedky na  súpravu LEGOrobotov,
 2. FP na  odborného lektora  oblasti programovania  a rozvoja informatického myslenia
 
október 2019
ProjektTurnaj programovateľných LEGO robotov
 

 • Projekt sme realizovali vďaka podpore TESCO.
 • Projekt sme realizovali vďaka Individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja – najlepšie miesto pre život.
 • Projekt sme realizovali vďaka iniciatíve Meet and Code 2019 a  programu Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je popularizácia LEGO robotiky v okrese Malacky prostredníctvom turnaja programovateľných LEGO robotov pre žiakov základných škôl.
Začiatok projektu: august 2019                  Koniec projektu: október 2019


Finančné prostriedky z projektu boli použité na:

 1. doplnenie rozpočtu turnaja.
 2. na rekonštrukciu a doplnenie elektrickej siete v telocvični.
 3. kúpu technického vybavenia pre potreby turnaja
 
december 2019 

ProjektZáhorácke LEGO roboty
Projekt sme realizovalivďaka podpore Participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – najlepšie miesto pre život.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je podpora krúžkovej činnosti s LEGO robotmi na štyroch základných školách v okrese Malacky – Jakubov, Láb, Veľké Leváre, Záhorská Ves.
Začiatok projektu: august 2019                  Koniec projektu: december 2019

Finančné prostriedky z projektu boli použité na

 1. nákup LEGO programovateľných  súprav.
 
 
máj 2020
 
ProjektLEGO STEM vzdelávanie vol. 2

Projekt sme realizovalivďaka podpore Nadácie Orange.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je podpora výučby programovania na hodinách informatiky na štyroch základných školách v okrese Malacky – Jakubov, Láb, Veľké Leváre, Záhorská Ves – a na Súkromnej základnej škole v Skalici
Začiatok projektu: november 2019                          Koniec projektu: máj 2020


Finančné prostriedky z projektu boli použité na:

 1. nákup LEGO súprav
 2. odmenu pre vedeckého pracovníka SAV Sekcie informatiky/odborného garanta/lektora.
 
 
jún 2020
ProjektFotografia- médium detí z Generácie Z /2

Projekt sme realizovalivďaka podpore NADÁCIE ČSOB

Cieľ projektu: Projekt je určený pre žiakov ZŠ Jakubov s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania Informatiky, Mediálnej výchovy a vizuálnej gramotnosti priamou formou tvorby, úpravy, interpretácie a interaktívneho využitia fotografie ako dôležitého digitálneho média Generácie Z. Projekt počas realizácie a záverečnej vernisáže výstavy fotografií  spojí v spolupráci žiakov, pedagógov, rodičov, obyvateľov obce Jakubov.

Začiatok projektu: február 2020                Koniec projektu: jún 2020


Finančné prostriedky z projektu boli použité na

 1. doplnenie vybavenosti IKT učebne/ 8 nových výkonných PC do učebne informatiky
 
 
Záver:
 
Škola má popri 9 kmeňových triedach  zriadené  odborné učebne, a to pre vyučovanie predmetov s interaktívnou tabuľou, učebňu informatiky, hudobnej a výtvarnej výchovy, školskú žiacku a učiteľskú knižnicu  s čitárňou a  polyfunkčnými zariadeniami pre prácu redakčného krúžku, ktorú sme zriadili za účelom rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov školy. Na nasledujúce obdobie je úlohou školy vo zvýšenej miere aktualizovať a rozširovať knižničný fond.
            Snaženia základnej školy smerovali k tomu, aby sa škola stala vzdelávaco-výchovným, kultúrnym a športovým centrom, čo sa nám v plnej miere darilo počas celého školského roka aj prázdnin. K tomu prispievali všetci zamestnanci školy a aj  prostredie školy. Veľký dôraz kládla škola  na úpravu a estetizáciu interiéru i exteriéru školy – triedy, chodby, odborné učebne, ŠKD a ŠJ.
Medzi tradičné aktivity patria  aktualizácie minigalérií výtvarných prác žiakov, projektové dioramy žiakov, 2D a 3D projekty, informačné tabule o živote školy, jej výsledkoch a aktivitách, vitríny cien, diplomov zo súťaží, informovanie cez školský časopis, web stránku školy, internetovú žiacku knižku.
 
 
B.  správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovaniapočas pandémie COVID_19 od 10.3. 2020- 31.5. 2020
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 10.3.2020 do 31.05.2020
Zmeny v Základnej škole Jakubov, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie:
Prerušenie vyučovania/ dôvod:
-          10.marca 2020
-          z dôvodu viac ako 50% neúčasti žiakov na vyučovaní
-          starosta obce Mgr. Peter Gajdár zatvára školu
-          riaditeľka školy pravidelne informuje krízový štáb obce o opatreniach v škole a zúčastňuje sa stretnutí krízového štábu obce
-          zamestnanci školy sú elektronicky a telefonicky oboznámení s náplňou práce
1.Pracovná náplň
Zamestnanci: pedagogickí zamestnanci/ učitelia, AU, vychovávateľky ŠKD
-         Termín: od 2020-03-10 do odvolania/ počas pandémie COVID_19
-          pedagogickí zamestnanci prechádzajú na prácu home office
-          riaditeľka školy pracuje na pracovisku, odkiaľ aj vyučuje videohodiny
Vzdelávanie žiakov počas vyučovania a detí v ŠKD
1.1      Od 10.3.2020- 26.3. 2020 prebieha:
-          Oboznámenie ZZ a žiakov so spôsobom vzdelávania- maily, mobily,wapp,messenger
Vzdelávanie prebieha:
o    dištančne
o    cez internetovú žiacku knižku
o    maily ZZ, žiakov
o    mobilné aplikácie
Forma: prostredníctvom odosielania PL, úloh a cvičení
 
-          Zabezpečenie pomôcok a učebníc pre žiakov – ponechaných v škole:
-          Riaditeľka školy zabezpečila, aby si všetci žiaci prišli zobrať do školy učebnice a pomôcky.
-          Bol vytvorený harmonogram príchodu žiako za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.
Žiaci prichádzali:
o   po triedach
o   v časovom horizonte 1 hodina/triedu
o   v rozmedzí niekoľkých dní
o   po individuálnom dohovore so ZZ aj jednotlivo
o   Dozor zabezpečila riaditeľka školy a nepedagogickí zamestnanci.
1.2      Od 27.3.2020- 3.4. 2020 prebieha:
-          Vyhľadanie platformy na ONLINE videohodiny pre žiakov- zodp: riaditeľka školy
-          Zisťovanie úrovne internetového a technického pripojenia žiakov: zod.-TU
-          Oboznámenie ZZ a žiakov s spôsobom vzdelávania: ONLINE VIDEOHODINAMI -zodp.TU
Forma: cez prostredie WEBEX/CISCO od firmy KCorp Bratislava- zodp: riaditeľka školy
Firma poskytla vzdelávacie prostredie na online hodiny bezodplatne!
-          Digitálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov – učiteľov, AU, vychovávateliek ŠKD v prostredí webex/cisco- zodp: riaditeľka školy
-          Príprava krízového rozvrhu pre žiakov a PZ školy. zodp: riaditeľka školy
 
1.3      Videohodiny ce prostredie webex/cisco, krízový rozvrh

Online vzdelávanie cez app Cisco -webex
             
1.3    Krízový rozvrh - vzdelávanie online     apríl 2020.      
5A pondelok utorok streda štvrtok piatok
9.00 SJL I DEJ S GEO R        
obraz+zvuk / zvuk                    
10:30 BIO K ANJ Z MAT I        
obraz+zvuk / zvuk                    
                     
6A pondelok utorok streda        
9.00 GEO R MAT R DEJ S        
obraz+zvuk / zvuk                    
10:30 ANJ Z SJL I BIO K        
obraz+zvuk / zvuk                    
                     
7A pondelok utorok streda štvrtok piatok
9.00 NEJ Z ANJ Z SJL A DEJ S    
obraz+zvuk / zvuk                    
10:30 MAT R BIO-CHE K GEO R FYZ A    
obraz+zvuk / zvuk                    
                     
8A pondelok utorok streda štvrtok piatok
9.00 MAT R GEO R BIO-CHE K NEJ Z    
obraz+zvuk / zvuk                    
10:30 SJL A DEJ S ANJ Z FYZ S    
obraz+zvuk / zvuk                    
                     
9A pondelok utorok streda štvrtok piatok
9.00 BIO-CHE K SJL A ANJ Z FYZ R    
obraz+zvuk / zvuk                    
10:30 GEO R MAT R DEJ S NEJ Z    
obraz+zvuk / zvuk                    
                     
1A pondelok utorok streda štvrtok piatok
9.00             SLJ M MAT M
obraz+zvuk / zvuk                    
10:30             ANJa S L ANJb S L
obraz+zvuk / zvuk                    
                     
2A             štvrtok piatok
9.00             SLJ D ANJa S L
obraz+zvuk / zvuk                    
10:30             MAT D ANJb S L
                     
                     
3A             štvrtok piatok
9.00             ANJa I MAT I
obraz+zvuk / zvuk                    
10:30             ANJb I SJL K
obraz+zvuk / zvuk                    
                     
4A pondelok utorok streda štvrtok piatok
9.00 MAT D ANJa I            
obraz+zvuk / zvuk                    
10:30 SJL I Anjb I            
obraz+zvuk / zvuk                    
Vysvetlivky                    
počet zúčastnených obraz+zvuk / zvuk obraz +zvuk zvuk                
               
 
 
 
 
 
1.4      Učitelia, ktorí učili online cez videohodiny alebo dištančne :
 

titl
Meno priezvisko Zaradenie PZ Online hodiny a predmety Forma práce
Mgr. Ambrová Monika učiteľka 1st HO
  Bukovská Daniela vychovávateľka škd Na pracovisku
Mgr.,Ing. Gajdár Peter asistent učiteľa AU HO
Mgr. Hlaváčová Ivona učiteľka Sjl, HO
Mgr. Horecká Zuzana učiteľka nej HO
Mgr. Chmelová Renáta Riaditeľka školy geo Na pracovisku
  Jung Michaela vychovávateľka škd Na pracovisku
Mgr. Kalná Ivana učiteľka Anj, 1.st HO
Mgr. Lazarová Alexandra učiteľka Inf 1 st HO
Mgr. Parnicová Alexandra učiteľka Dej, vla HO
Mgr. Pechová Katarína učiteľka Che, bio HO
Mgr. Szekula Róbert učiteľ Mat, inf HO
Mgr. Ševcovová Diana učiteľka 1st HO
Mgr. Vonšáková Andrea učiteľka sjl HO
  Vrabčeková Edita asistent učiteľa Au HO- individuálne vzdelávanie začl.žiaka
 
Učitelia, ktorí neučili online cez videohodiny alebo dištančne :

Mgr. Danuša Lazarová z dôvodu , že v úväzku mala iba VYV na 2.st, ETV 1-2 stupeň
Mgr. Gabriel Koch- ukončenie prac pomeru
 
 
Zároveň stále prebieha dištančné vzdelávanie žiakov aj prostredníctvom- teda podľa finančných a technických možností žiakov- zodp – učitelia predmetov a TU
-          Ižk
-          Mailov
-          Aplikácie WPP
Zodpovední PZ- viď podľa správy vyššie
Ostatné povinnosti PZ:
-          Písomné prípravy na vyučovanie v elektronickej verzií odovzdávať vždy týždeň dopredu mailom riaditeľke školy, aby v prípade choroby PZ mohol pokračovať vo vyučovaní ďalší PZ
1.5 Vyučované predmety online a dištančne cez ižk:

 1. Stupeň Mat, Sjl, Prvouka, Prírodoveda, inf
 2. Stupeň mat, sjl, anj, nej, che, bio, fyz,inf, geo,dej
Začlenené predmety:

 1. Stupeň: vyv zodpovední TU
 2. Stupeň- nie
 
Zároveň prebieha dištančné vzdelávanie žiakov prostredníctvom webex /cisco v poobedňajších hodinách v aktivitách vychovávateliek ŠKD
-          5x do týždňa- od 13:00 hodiny
-          Vychovávateľky vysielajú z pracoviska- oddelení ŠKD
Zodpovední PZ: D. Bukovská, Michaela Jung
-          Pracovná pozícia vychovávateľky na Dohodu: Monika Ambrová/ zrušená- PZ je učiteľ 1.ročníka a má prácu HO
1.6 Obsah vzdelávania:

 1. Základné učivo, kompetencie a zručnosti podľa ŠkVP
 2. Bez testov a písomných prác
 3. Hodnotenie žiakov: motivačné
 4. Spätná väzba zisťovaná cez
 
Formy a metódy:
-          videohodiny- 75% žiakov sa pripájalo,
-          25% striedavo videohodiny a ižk,
-          1 žiak sa chodil vzdelávať dištančne do školy,
-          1 žiak – boli mu nosené domov prefocované PL, z dôvodu, že nechcel iným spôsobom pracovať- odoslané na obec Opatrenie: Michal Ďurďovič, zo dňa 22.4.2020 č.159/2020
-          Hodnotiace hárky k 30.6. 2020 musel odovzdať každý učiteľ predmetu za každý vzdelávaný predmet.
1.7 Hodnotiace hárky predmetov sú súčasťou pedagogickej dokumentácie školy
Hodnotiace hárky pripravila riaditeľka školy s vedúcimi MZ/PK
Vypracovávali: všetci učitelia predmetov
1.7.1  Vzor hodnotiaceho týždenného hárku

Výkaz práce home office v súvislosti so situáciou COVID_19/
Zameranie: online vzdelávanie žiakov v termíne: marec-jún 2020
Pedagogický zamestnanec/meno,priezvisko/ :
Obdobie/týždeň: 16.03. - 20.03.2020 – pozor týždenný termín zmeňte !
Vyučovací predmet:
Trieda:
1.      Platforma využívaná na prácu so žiakmi v predmete  - vyjadri v %

Platforma
 
e-mail  
whatsapp  
messenger  
Ižk-DÚ  
Webex-videomeeting  
 
 
 
 
2.      Počet zrealizovaných hodín za predmet/ počet 

učivo
Počet hodín cez ižk Počet hodín cez webex
Z toho nové učivo    
Z toho opakovanie    
 
3.      Neodučené / vynechané témy tematické celky učiva ( s predpokladom prenesenia do 20/21)
(Tabuľka je naformátovaná na prispôsobenie obsahu)

Tematický celok
Téma Dôvod prenesenia do 20/21
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
4.      Aktivita žiakov.  * Žiakov môžete uvádzať aj  v riadku za sebou
 

Veľmi aktívni žiaci
Cez ižk: pravidelne a načas vypracovali otázky, cvičenia a učivo - vždy správne, vždy vypracovali aj dobrovoľné úlohy navyše Cez webex: pravidelne a načas sa prihlasovali na meeting, často boli aktívni pri komunikácií -reagovali včas na úlohy a otázky, často správne argumentovali, viedli konštruktívny dialóg s ohľaduplnosťou k ostatným aktérom meetingu
Meno, priezvisko Meno priezvisko
* *
 

Aktívni žiaci
Cez ižk: pravidelne a načas vypracovali otázky, cvičenia a učivo - skoro vždy správne, niekedy vypracovali aj dobrovoľné úlohy navyše Cez webex: menej pravidelne a načas sa prihlasovali na meeting, boli aktívni pri komunikácií – menej často reagovali včas na úlohy a otázky, menej často správne argumentovali, menej často viedli konštruktívny dialóg s menším ohľadom na ostatných aktérov meetingu
Meno, priezvisko Meno priezvisko
* *
 

tzv. čitatelia ižk /pozorovatelia videomeetingov
Cez ižk: úlohu si prečítali, ale z objektívnych príčin neodovzdali načas, pravidelne meškali s tvorbou úloh, cvičení, projektov, PL. Úlohu nakoniec odovzdali. Cez webex: nepravidelne sa prihlasovali na meeting, fungovali ako pozorovatelia, neaktívni pri komunikácií -reagovali na úlohy a otázky až po viacnásobnom vyzvaní, často nesprávne argumentovali,
nepripájali sa obrazom - aby neboli oslovení, odchádzali z meetingu. Radšej pracovali cez ižk-DÚ
Meno, priezvisko Meno priezvisko
* *
 
 

Neaktívni žiaci
Cez ižk: úlohu si prečítali, ale z objektívnych príčin neodovzdali.  Cez webex: majú možnosť pripojenia- nepoužijú ju, lebo nechcú
 
Meno, priezvisko Meno priezvisko
* *
 
 
 
 

Žiaci, ktorí pracovali iba cez ižk, z dôvodu technických prekážok
Veľmi aktívne Aktívne Minimálne alebo vôbec nepracovali
 
Meno, priezvisko Meno, priezvisko Meno priezvisko
     
 
 
5.      Screening za mesiac apríl:
a.       žiaci, ktorí na základe objektívneho hodnotenia nerozvíjali alebo  nenadobudli potrebné základné zručnosti a vedomosti z predmetu a mali by vykonať komisionálne preskúšanie na postup do vyššieho ročníka

Meno Priezvisko
1.    
 
 
6.      Aké kognitívne procesy ste rozvíjali pri vzdelávaní cez platformy 1) ižk a 2)webex: označ X
 

ižk
Dimenzia kognitívnych procesov
Dimenzia vedomostí   zapamätať porozumieť aplikovať analyzovať hodnotiť tvoriť
faktické            
konceptuálne            
procedurálne            
metakognitívne            
 

webex
Dimenzia kognitívnych procesov
Dimenzia vedomostí   zapamätať porozumieť aplikovať analyzovať hodnotiť tvoriť
faktické            
konceptuálne            
procedurálne            
metakognitívne            
 
 
7.      Využívanie foriem učebných úloh

Forma úloh
% Sp.väzba overovaná ako / napr.odovzdané cez ižk,mail............-opravené s komentárom./ individuálna konzultácia-mobil, wapp, mail.../ SV získaná cez videomeeting/ iné...
Prečítanie textu v učebnici bez úloh    
Práca s textami a úlohami v učebnici bez sp.väzby    
Pracovné listy bez sp.väzby    
Prac.listy so spätnou väzbou    
Úlohy v PZ bez sp.vazby    
Úlohy v PZ so sp.vazbou    
Čítanie s porozumením bez sp.vazby    
Čítanie s porozumením so sp.väzbou    
Tvorba 2D modelov bez sp.väzby    
Tvorba 2D modelov so sp.väzbou    
Tvorba 3D modelov/ diorama bez sp.väzby    
Tvorba 3D modelov/ diorama sosp.väzbou    
Analýzy článkov bez sp. väzby    
Analýzy článkov so sp. väzbou    
Problémové úlohy s nutnosťou hľadania informácie v rôznych inf.kanáloch bez SP    
Problémové úlohy s nutnosťou hľadania informácie v rôznych inf.kanáloch so SV    
Tvorba schém a pojmových máp bez SV    
Tvorba schém a pojmových máp so SV    
Úlohy na faktické vedomosti bez SV    
Úlohy na faktické vedomostiso SV    
Úlohy na tvrdenia bez SV    
Úlohy na tvrdenia so SV    
Úlohy na pomenovanie javov bez SV    
Úlohy na pomenovanie javov so SV    
Úlohy na pozorovanie javov bez SV    
Úlohy na pozorovanie javov so SV    
 
 
8.      Využívanie prepájania výchovných predmetov a hlavných/nosných predmetov.

Téma hodiny hlavného predmetu
Prepojenie s výchovným predmetom Forma úlohy (využite medzipred.vzťahov) Spolupráca s
učiteľom výchovy
      Meno, priezvisko
    . Meno, priezvisko
       

 
 
 
 
 
 
 
2. Pracovná náplň
Nepedagogickí zamestnanci: upratovačky a školník
-          Termín: od 2020-03-10 do odvolania/ počas pandémie COVID_19
-          Upratovačky  a školník/ vždy iba dvaja v jednej miestnosti/ zabezpečené rúška/ dezinfekcia rúk
-          nepedagogickí zamestnanci sú na pracovisku a vykonávajú upratovacie, dezinfekčné a udržiavacie práce

Dni / 2020
Pracovné činnosti/ náplň
10.3 Sanitárny deň v ŠKD- komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky, WC, vodovod.batérie
11 Šatne komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky
12 Telocvičňa – komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, cvičebné náradie, kľučky
13 Šatňa- telocvičňa – komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, kľučky, WC
14 /
15 /
16 Dezinfekcia u kancelárie, zborovňa komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, kľučky, WC
17 Dezinfekcia PC učebňa-komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, kľučky, PC, klávesnice, myši
18 Dezinfekcia školská knižnica- komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, kľučky, police, knihy
19 Dezinfekcia školská knižnica- komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, kľučky, police, knihy
20 Dezinfekcia školská knižnica- komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, kľučky, police, knihy
21 /
22 /
23 Sanitárny deň triedy- komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky, WC, vodovod.batérie
24 Úprava tried pred maľovaním- sťahovanie nábytku a vybavenia tried, zakrývanie
25 Úprava tried pred maľovaním- sťahovanie nábytku a vybavenia tried, zakrývanie
26 Úprava tried pred maľovaním- sťahovanie nábytku a vybavenia tried, zakrývanie
27 Voľný deň na prirodzenú dezinfekciu prostredia
28 /
29 /
30 Maliarska firma v škole- prerušenie pracovnej činnosti správnych zamestnancov z dôvodu nazhromažďovania s viacej ľudí v uzavretých priestoroch. Pohotovostný režim pre upratovačky, školník - 8 hodín pohotovosť doma
31 Maliarska firma v škole- prerušenie pracovnej činnosti správnych zamestnancov z dôvodu nazhromažďovania s viacej ľudí v uzavretých priestoroch. Pohotovostný režim pre upratovačky, školník - 8 hodín pohotovosť doma
1.4 Maliarska firma v škole- prerušenie pracovnej činnosti správnych zamestnancov z dôvodu nazhromažďovania s viacej ľudí v uzavretých priestoroch. Pohotovostný režim pre upratovačky, školník - 8 hodín pohotovosť doma
2 Maliarska firma v škole- prerušenie pracovnej činnosti správnych zamestnancov z dôvodu nazhromažďovania s viacej ľudí v uzavretých priestoroch. Pohotovostný režim pre upratovačky, školník - 8 hodín pohotovosť doma
3 Maliarska firma v škole- prerušenie pracovnej činnosti správnych zamestnancov z dôvodu nazhromažďovania s viacej ľudí v uzavretých priestoroch. Pohotovostný režim pre upratovačky, školník - 8 hodín pohotovosť doma
 
4 /
5 /
 
6 Maliarska firma v škole- prerušenie pracovnej činnosti správnych zamestnancov z dôvodu nazhromažďovania s viacej ľudí v uzavretých priestoroch. Pohotovostný režim pre upratovačky, školník - 8 hodín pohotovosť doma
7 Maliarska firma v škole- prerušenie pracovnej činnosti správnych zamestnancov z dôvodu nazhromažďovania s viacej ľudí v uzavretých priestoroch. Pohotovostný režim pre upratovačky, školník - 8 hodín pohotovosť doma
8 Maliarska firma v škole- prerušenie pracovnej činnosti správnych zamestnancov z dôvodu nazhromažďovania s viacej ľudí v uzavretých priestoroch. Pohotovostný režim pre upratovačky, školník - 8 hodín pohotovosť doma
9 Čerpanie dovolenky- pohotovosť školník
10 Sviatok -Voľný deň na prirodzenú dezinfekciu prostredia
11 /
12 /
13 Sviatok
14 Čerpanie dovolenky
15 Upratovacie a sťahovacie práce po maľovaní tried na prvom stupni
16 Upratovacie a sťahovacie práce po maľovaní tried na prvom stupni
17 Voľný deň na prirodzenú dezinfekciu prostredia
18 /
19 /
20 Upratovacie a sťahovacie práce po maľovaní tried na prvom stupni
21 Upratovacie a sťahovacie práce po maľovaní tried na prvom stupni
22 Upratovacie a sťahovacie práce po maľovaní tried na prvom stupni
23 Upratovacie a sťahovacie práce po maľovaní tried na prvom stupni
24 Voľný deň na prirodzenú dezinfekciu prostredia
25 /
26 /
27 Zápis na PŠD/ PZ v škole- z toho dôvodu správni zamest.- pohotovosť doma
28 Voľný deň na prirodzenú dezinfekciu prostredia
29 Voľný deň na prirodzenú dezinfekciu prostredia
30 Voľný deň na prirodzenú dezinfekciu prostredia
1.5 sviatok
2 /
3 /
4 Pedag.zamestnanci v škole- zariadovanie tried po malovaní- pomôcky, osobné veci
5 Pedag.zamestnanci v škole- zariadovanie tried po malovaní- pomôcky, osobné veci
6 Pedag.zamestnanci v škole- zariadovanie tried po malovaní- pomôcky, osobné veci
7 Pedag.zamestnanci v škole- zariadovanie tried po malovaní- pomôcky, osobné veci
8 sviatok
9 /
10 /
11 Dezinfekcia školská dielňa- komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, kľučky, police, zariadenie, náradie
12 Dezinfekcia školská dielňa- komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, kľučky, police, zariadenie, náradie
13 Dezinfekcia chodby a pivničné priestory- komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, kľučky, police, zábradlia, madlá
14 Triedy 2.st komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky, závesy, žalúzie
15 Triedy 2.st komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky, závesy, žalúzie
16 /
17 /
18 Triedy 2.st komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky, závesy, žalúzie
19 Triedy 2.st komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky, závesy, žalúzie
20 Triedy 2.st komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky, závesy, žalúzie
21 Triedy 2.st komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky, závesy, žalúzie
22 Triedy 2.st komplexné hygienické opatrenia proti koronavírusu dezinfekcia(Sanytol podlahy, nábytok, kľučky, závesy, žalúzie
23 /
24 /
26 Dôsledná dezinfekcia prostredia školy- príprava pre otvorenie školy pre 1.stupeň a škd
26 Dôsledná dezinfekcia prostredia školy- príprava pre otvorenie školy pre 1.stupeň a škd
27 Dôsledná dezinfekcia prostredia školy- príprava pre otvorenie školy pre 1.stupeň a škd
28 Dôsledná dezinfekcia prostredia školy- príprava pre otvorenie školy pre 1.stupeň a škd
29 Dôsledná dezinfekcia prostredia školy- príprava pre otvorenie školy pre 1.stupeň a škd
30 /
31 /
C.   správa o priebehu školského roka a realizácii školského vzdelávacieho programu počas bežného školského vyučovaniaod 1.06. 2019 -30.06. 2020
Legislatíva:
Na základe Rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/12033:1-A2110
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
 s účinnosťou od 1. júna 2020
a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ
4.v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok...
 
Rozhodnutie zriaďovateľa: Obec Jakubov, v zastúpení starostu obce Mgr. Peter Gajdár- dňom 01.06. 2020 obnovuje školské vyučovanie v Základná škola Jakubov v ročníkoch 1.-5. a prevádzku ŠKD a ŠJ ako doplnkové služby pre rodičov, ktorých deti budú plniť povinnú školskú dochádzku v škole
 
 
A.   Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1.6. 2020 do konca školského roku 2019/2020 v Základnej škole Jakubov
Tento dokument rešpektuje
-          plánované opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
-          plánované Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
-          Opatrenia a Rozhodnutia relevantných úradov účinných od opatrení v súvislosti s Covid_19
Tento dokument upravuje
-          prevádzku a vnútorný režim ZŠ Jakubov do konca školského roku 2019/2020,
-          podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
Ciele otvorenia prevádzky školy:
-          k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,
-          k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,
-          k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov.
 
 
 
B.     Konkrétne opatrenia v Základnej škole Jakubov
 
1.     Počet žiakov v škole a pravidlá pobytu žiakov a zamestnancov v ZŠ Jakubov podľa Rozhodnutia ministra školstva:
1.1.   najviac 20 žiakov v skupine s ohľadom na možnosti ZŠ Jakubov (personálne, priestorové, materiálne)
 
1.2.    prevádzka ZŠ 1 – 5 bude zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia žiaka mohli žiaka odovzdať do ZŠ 1 – 5 o 7:45h  a prebrať z ZŠ 1 – 5 po jej skončení 11:40 a 16:00, 17:00 hodiny.
 
1.3.   Vytvorené skupiny žiakov:
 

 
1A 1A 2A 3A 4A 4A 5A 5B spolu Spolu každý 2 týždeň
15 Každý 2 týždeň 14 19 13 20 Každý 2 týždeň 19 20 2 89 87
ŠKD* 11   18 0         29  
ŠJ** 14 Každý 2 týždeň 13 17 12 14 Každý 2 týždeň 13 17 0 74 72
 
*Žiak môže navštevovať ŠKD, len ak plní PŠD v škole.
**Žiak sa môže stravovať v ŠJ, len ak plní PŠD v škole.
2.     Povinnosti riaditeľa školy
2.1.    RŠ Upravila prevádzku a vnútorný režim ZŠ Jakubov do konca školského roku 2019/2020 v spolupráci so zriaďovateľom
2.2.    RŠ Upravila podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v spolupráci so zriaďovateľom
2.3.    Zabezpečila dotazník pre ZZ od 20-22.5. 2020
2.4.    Zabezpečila pripravenie Vyhlásenia pre ZZ - príloha
2.5.    Dotazník pre zamestnancov školy – príloha
2.6.    Zabezpečila OOP a dezinfekciu
2.7.    Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do budovy povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom (pri vchode  1 a 2 do ZŠ. )
3.     Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy
3.1.    Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. – viď bod 4.
3.2.    Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.-bod č.5,6
 
 
 
 
4.     Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu
 

Priority návratu žiakov do škôl:
1.      Podpora mentálneho zdravia u detí
2.      Naplnenie sociálnych e emocionálnych potrieb detí
3.      Znovuobnovenie pracovných návykov žiakov
4.      Obnovenie istého režimu a pravidelnosti
5.      Zžitie sa s prostredím školy
6.      Obnovenie vzťahov v triede
7.      Podpora psychickej odolnosti detí a ich vnútorný rast
Forma a obsahy vyučovania vzdelávacích oblastí budú podriadené prioritám návratu žiakov do škôl.
 
 
 
 
4.1.    Pedagogickí zamestnanci/ vyučujúci v triedach
 

Trieda
1A 2A 3A 4A 5A 5B
Počet žiakov v triede 15/14 19 13 20/19 20 2
PZ v triede Ambrová Ševcovová Kalná Parnicová Hlaváčová Alt.Horecká
  A.Lazarová   Vrabčeková Gajdár Pechová,Chmelová
 
4.2.    Vyučovanie bude prebiehať blokovo aj podľa odporúčania Štátnej školskej inšpekcie
4.3.   Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20.
4.4.   Učitelia budú vyučovať počas jedného týždňa len v jednej skupine/triede
4.5.   Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami.
4.6.   Metódy a obsah vzdelávacích činností bude prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
4.7.   Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
4.8.   PZ v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami PZ zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.  Každý žiak bude sedieť v 1 lavici sám s rovnakými medzerami medzi lavicami.
 
 
 
4.9.    Krízový rozvrh hodín/ PZ v triede
MA- Monika Ambrová, DŠ- Diana Ševcovová, AL – Alexandra Lazarová, IK- Ivana Kalná, AP- Alexandra Parnicová, EV- Edita Vrabčeková, IH- Ivona Hlaváčová, PG- Peter Gajdár, ZH- Zuzana Horecká, KP- Katarína Pechová, RCH- Renáta Chmelová
 

Trieda 1A
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Vyučovací blok SJL Čítanie Matematika Prvouka ANJ
1h MA MA MA MA MA
2h MA MA MA MA MA
3h MA MA MA MA MA
4h MA MA MA MA MA
 

Trieda 2A
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Vyučovací blok SJL Čítanie Matematika Prvouka ANJ
1h AL
2h AL
3h AL
4h AL
asistencie AL AL AL AL
 

Trieda 3A
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Vyučovací blok SJL Čítanie Matematika Prírodoveda, VL ANJ
1h IK IK IK IK IK
2h IK IK IK IK IK
3h IK IK IK IK IK
4h IK IK IK IK IK
 

Trieda 4A
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Vyučovací blok SJL Čítanie Matematika Prírodoveda, VL ANJ
1h AP AP AP AP AP
2h AP AP EV EV AP
3h AP AP AP AP AP
4h AP EV EV EV AP
asistencie EV EV EV EV EV
 

Trieda 5A
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Štvrtok Štvrtok Piatok
Vyučovací blok SJL Čítanie Matematika DEJ BIO GEO ANJ
1h IH IH PG IH KP RCH ZH
2h IH IH PG IH KP RCH ZH
3h IH IH PG IH KP RCH ZH
4h IH PG PG IH KP RCH ZH
5h IH IH PG IH KP RCH ZH
asistencie PG PG IH PG PG PG PG
 
4.10.                     Zvolený variant vyučovania
 Vzdelávacie oblasti sa  budú striedať po dňoch v týždni
Ročník 1.-4. v 4 hodinových intervaloch /45 min
Ročník 5.- v 5 hodinových intervaloch /45 min
Zameranie 1 a 2 vyučovacej hodiny v 1.-5.roč.
-     hlavné hodiny – zamerané na hl.predmet
-     Prenášané online
Obsah, aktivity, zvyšovanie úrovne zručností:
Didaktické hry(napr. zamerané na rozvíjanie pozornosti; na rozvíjanie predstavivosti; rozvíjanie tvorivosti; na rozvíjanie schopnosti argumentovať,...)
Rozvíjanie čitateľských zručností,
Rozvíjanie matematických zručností(napr. opakovanie, prehlbovanie učiva –úlohy spojené s bežným životom rozvíjajúce matematické myslenie)
Zábavné počty
Riešenie problémových úloh/Riešenie záhad(napr. prírodoveda, prvouka, biológia, geografia....)
Rozvíjanie komunikačných zručností(napr. argumentácia, schopnosť viesť kultivovaný dialóg, komunikácia v cudzom jazyku....)
Zameranie 3. hodina v 1.-5. roč.
-          Hlavná pohybová hodina- so zameraním na hlavný predmet cez pohybové a prierezové témy
-          Nebude prenášaná online
Obsah, aktivity, zvyšovanie úrovne zručností:
Pohybové aktivity
Aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede
Aktivity súvisiace s prierezovými témami(preferovať témy ochrany života a zdravia, environmentálne témy
Zameranie 4. hodina v 1.-5. roč.
-          Vedľajšia, oddychová hodina- so zameraním na hlavný predmet cez pohybové a prierezové témy
-          Nebude prenášaná online
Obsah, aktivity, zvyšovanie úrovne zručností:
Pohybové aktivity
Aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede
Aktivity súvisiace s prierezovými témami- preferovať témy ochrany života a zdravia, environmentálne témy
Zameranie 5. hodina v 5. roč.
-          Vedľajšia, oddychová hodina
-          Nebude prenášaná online
Obsah, aktivity, zvyšovanie úrovne zručností:
Pohybové aktivity
Aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede
 
 
 
 
4.11.                     Úprava krízového rozvrhu:
1.      Rušia sa home office videohodiny / videomeetingy pre 1.-5. ročník ZŠ
2.      Učitelia 1.-4.budú žiakom 1-4 ročníka sprostredkovávať dištančné vzdelávanie iba prostredníctvom IŽK ( v prípade vlastnej iniciatívy iného spôsobu vzdelávania- iba po konzultácií s RŠ a vedúcim PK,MZ. Nutný zápis k prílohe MZ,PK!)
3.      Učitelia predmetov v 5.ročníku nebudú sprostredkovávať dištančné vzdelávanie prostredníctvom IŽK- všetci žiaci 5.ročníka nastupujú na vyučovanie v škole.
4.      Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Na základe odporúčania ministra, sa písomné a ústne skúšanie bude realizovať len vo výnimočných prípadoch po konzultácii s RŠ, ináč sa nebude realizovať do konca školského roku 2019/2020.
4.12.                     Organizovanie akcií v škole
ZŠ do konca školského roku nezorganizuje
-          žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb;
-          v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.
-          školy v prírode a viacdňové školské výlety.
 
5.     Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
5.1.   ZZ a sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
5.2.   ZŠ si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.  ZZ budú čakať 1.6.  v rade s Vyhláseniami a s deťmi v rozostupoch ako platia podľa nariadenia ÚVZ SR/ oznam na stránke školy, ižk, individuálne cez TU rodičom
5.3.   ranné meranie teploty žiakom a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným v šatni.
5.4.   Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
5.5.   Žiak musí mať pri vstupe do školy 2 rúška a hygienické vreckovky. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
5.6.   Žiak si po prezutí v šatni v triede umyje ruky.
5.7.   Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny.
5.8.   Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
5.9.   PZ majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
5.10.                    V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie aj počas vyučovania.
5.11.                    telesno-výchovne aktivity sa nesmú vykonávať vo vnútornom prostredí/telocvičňa.
5.12.                    PZ budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
5.13.                    Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude organizovaná po triedach
5.14.                    Podľa dohodnutých podmienok – v termíne od 1.6- dodatočne sa triedy žiakov vonku intervalovo striedajú. Bude určený pre jednotlivé skupiny oddelený priestor- na porade, priebežne....
5.15.                    Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné u žiakov ani PZ!
5.16.                    Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
 
6.     Poučenie pedagogických a ostatných zamestnancov školy
6.1.   PZpoučení na PP online-doplnenie / zabezpečené ale nepovinné rúška a štíty/ a pri nástupe do zamestnania.
6.2.   Kuchárky poučené  vedúcou ŠJ a zriaďovateľom
6.3.   Upratovací personálškoly vr.školníka bol preškolený a poučený o sprísnených podmienkach upratovania na porade v 25.05. 2020
- rukavice a rúška sú povinní používať pri dezinfekcií toaliet a vynášaní odpadov
– boli poučení a upozornení na riziko prenosu pri likvidácií odpadov- zvyškov       jedla a čistení toaliet, umývadiel a vodovodných batérií- (fekálno-orálny prenos)
 
6.4.   Ostatné epidemiologické opatrenia v budove školy a ŠKD pre upratovací personál     
-          2 x denneupratovanie a dezinfekcia toaliet+ priebežné  čistenie a dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov na toaletách
-          2 x dennedezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí: kľučky dverí, WC misy, umývadlá, batérie, operadlá stoličiek, povrchy lavíc, povrchy stolov, el vypínače, zábradlia, parapetné dosky,
-          1 x denne dôkladná dezinfekcia a  čistenie všetkých miestností, v  ktorých sa žiaci, PZ a  ďalší zamestnanci školy nachádzajú + šatňové skrinky žiakov
-          smetné koše sú zabezpečené bez vrchnákov, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu
6.5.   OOP pre zamestnancov:
1.      ILLE hygienický program: dávkovače mydla, papierové obrúsky WC papier- vlastné zdroje
2.      ILLE hygienický program: dezinfekčné stojany pri vchode do ZŠ, ŠKD- vlastné zdroje
3.      Rúška 2 ks na deň : sponzorsky
a.      Rúška 2 ks na deň : SŠHR SR
4.      dezinfekčné mydlo v každej triede, ŠKD, v ŠJ a kuchyni- sponzorsky
5.      štíty na vyučovanie- vlastné zdroje
6.      dezinfekčné prostriedky na podlahy a predmety- vlastné zdroje
 
 
6.     Prevádzka ŠKD
6.1.Prevádzka ŠKD bude otvorená ako doplnková služba pre rodičov detí,
6.2.Podľa záväzného prihlásenia fungovať budú 3  oddelenia ŠKD
6.3.Ranná ŠKD nebude v prevádzke- skupiny detí sa nesmú miešať.
1.       M.Jung- 1.odd-1A – do 17:00 hodiny, D. Bukovská-2.odd.-2A do 17:00 hodiny, M. Ambrová – 3 odd.- 3A? do 16:00 hod.

Trieda
1A 2A 3A 4A 5A 5B spolu
ŠKD- počet detí prihlásených do ŠKD 11 18          
 
2.       Ostatné opatrenia- podľa bodov 5. a 6.
 
7.     Prevádzka ŠJ
7.1.Prevádzka ŠJ bude otvorená len ako doplnková služba pre rodičov detí, ktoré budú plniť PŠD v škole.
7.2.Počet žiakov na stravovanie

Trieda
1A 2A 3A 4A 5A 5B spolu
ŠJ- počet detí prihlásených na stravovanie 14/13 18 12 14/13 17 0 74/72
Zamestnanci na stravovanie             ?
 
7.3.Podmienky stravovania žiakov vykonávajúcich PŠD v škole- predbežné:
a)      Stoly a miesta sedenia žiakov - stravníkov v ŠJ budú označené štítkom.
b)      Každé dieťa sedí pri obedovaní samé za stolom
c)      Stravovanie po skupinách od 11:15 hodiny
d)      PZ- dozor opakovane upozorní žiakov na dôsledné dodržiavanie rozostupov a hygienické postupy pri umývaní rúk- v ŠJ je zabezpečené mydlo a papierové utierky, prípadne dezinfekčný stojan
e)      Vydávanie kompletného jedla v samostatnom okienku zabezpečí hlavná kuchárka- vydá pedagogickému dozoru: komplet tácka+príbor+polievka+jedlo+nápoj- PD prinesie žiakovi na jeho miesto
 
7.4.Stravovanie dôchodcov nebude prebiehať.
Prílohy:
1.      Pokyny a informácie pre ZZ
2.      Harmonogram a postup príchodu žiakov do školy
V Jakubove 2020-05-26 
 
Vypracovala:              Mgr. Renáta Chmelová, riaditeľka školy, 2020-09-30
                                                                                                                  
 
Posledná úprava ( Pondelok, 04 Júl 2022 12:19 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri