Základná škola Jakubov

2021/2022 - nové a prebiehajúce projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky: xxx ekologický, environmentálny projekt, xxx vzdelávací alebo IKT projekt,  xxx šport podporujúci projekt  


altaltProjektLetná škola 2022

Projekt  je realizovaný vďaka výzve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR
Finančné prostriedky alokované na túto výzvu boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF a MŠVVaŠ SR

Ciele programu:
Hlavným cieľom Letnej školy 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Letné školy majú zároveň poskytnúť priestor na zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov a zároveň poskytnúť možnosť adaptácie žiakov na začatie školského roka 2022/2023 po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej. LŠ má vytvoriť priestor, kde sa žiaci aj pedagógovia cítia bezpečne, vytvárajú väzby aj mimo tried a klasickej výučby.
Začiatok projektu na našej škole: august. 2022                Koniec projektu na našej škole:august 2022
Finančné prostriedky budú použité na financovanie aktivít letnej školy


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

altProjektSpolu múdrejší 3

Projekt  je realizovaný vďaka výzve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR z Plánu obnovy a odolnosti SR financovaného Európskou úniou NextGenerationEU

Ciele programu:
je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov.Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na
základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.
Začiatok projektu na našej škole: jan. 2022                Koniec projektu na našej škole:jún 2022
Finančné prostriedky budú použité na financovanie pedagógov zabezpečujúcich doučovanie žiakov.
altalt


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
alt

 

altProjektCez micro:bity spoznáme svet

Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore nadačného fondu v Nadácii Pontis a Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis
Ciele projektu:

1. Prepojiť STEM vzdelávanie so soft-skills a humanizáciou u žiakov
programátorského krúžku formou vytvárania aplikácii s microbitmi pre osoby s
telesným a sluchovým postihnutím s využitím metódy storytelling.
2. Posilniť záujem dievčat (najmä v 4.ročníku ZŠ) o informatiku a programovanie
formou zapojenia do aktivít organizácie AjTyVIT.
3. Posilniť kooperatívnu a rovesnícku výučbu formou aktivít „žiaci učia žiakov“
najmä na 1.stupni ZŠ.

Začiatok projektu: feb 2022                Koniec projektu: 10.jún 2022
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie sád micro:bitov pre žiakov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

altProjektSPPravmeTo pod názvom: Fotografuj kreatívne, zdieľaj bezpečne


Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore NADÁCIE SPP
Ciele projektu:
Projekt je určený pre žiakov 2.stupňa. 
1.cieľom projektu je: formou zážitkového vzdelávania u žiakov
  • zvýšiť úroveň vizuálnej a mediálnej gramotnosti,
  • rozvíjať argumentačné a kreatívne zručnosti cez priamu tvorbu, úpravu a prezentáciu fotografii,
  • zvýšiť úroveň aktívnych zručností žiakov
  • rozvíjať kreativitu v oblasti spracovania informácii získaných z digitálnych zdrojov,
  • zvýšiť úroveň digitálnych zručností a prezentačných zručností cez priamu tvorbu, úpravu, kritické myslenie a hodnotenie vlastných fotografií na workshopoch, hodinách informatiky
  • zvýšiť úroveň prezentačných F2F zručností a soft skills pri príprave a priamo na vernisáži výstavy s účasťou verejnosti.
     
2. cieľom projektu je: zvýšiť úroveň vedomostí v oblasti kyberšikany, kyberstalkingu a ochrany súkromia jednotlivca pri získavaní a zdieľaní mediálneho obsahu.

Začiatok projektu: jan 2022                Koniec projektu: jún 2022
Finančné prostriedky budú použité na lektora, tlač žiackych fotografií a nákup rámov, do ktorých sa žiaci naučia vlastné fotografie rámovať.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

altProjektSpolu múdrejší 2

Projekt  je realizovaný vďaka výzve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR z Plánu obnovy a odolnosti SR financovaného Európskou úniou NextGenerationEU

Ciele programu:
je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov.Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na
základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

Začiatok projektu na našej škole: sept. 2021                Koniec projektu na našej škole: nov 2021
Finančné prostriedky budú použité na financovanie pedagógov zabezpečujúcich doučovanie žiakov.
altalt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


altProjekt – Gretina záhrada

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR
Cieľ projektu: zvýšiť u žiakov úroveň praktických zručností a návykov, ktoré sú nevyhnutné na ochranu klímy a dosiahnutie environmentálnej udržateľnosti. Žiaci postavia záhradnú udržateľnú učebňu z vyvýšených záhonov, naučia sa plánovať, organizovať, experimentovať s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami, realizovať vlastné nápady a technické postupy, pracovať individuálne aj v skupine a zodpovedne pristupovať k dosiahnutiu výsledku.
Projekt podporili finančnou spoluúčasťou 70 €: Rodičovské združenie o.z. pri ZŠ Jakubov a Obec Jakubov, zriaďovateľ školy.

Začiatok projektu: jún 2021  Koniec projektu: december 2021 + dlhodobá udržateľnosť projektu

Finančné prostriedky budú použité na nákup pomôcok na pracovné vyučovanie a techniku, úžitkové kontajnery na zachytávanie dažďovej vody, hliny do vyvýšených záhonov a semená a sadenice zeleniny a ovocia.


Posledná úprava ( Štvrtok, 28 September 2023 15:33 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri