Základná škola Jakubov

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK za ŠKD SLNIEČKO v šk. roku 2020/ 2021 PDF Tlačiť E-mail
Harmonogram uhrádzania rodičovského príspevku za ŠKD:
mesiac zaplatiť príspevok : suma v €
september          do 10. septembra 8  €   / 1 mesiac
október, november, december     do 10. októbra 24 €  / 3 mesiace
január, február, marec    do 10. januára 24 €  / 3 mesiace
apríl, máj, jún do 10. apríla 24 €  / 3 mesiaceAko uhrádzať rodičovský príspevok za ŠKD:
spôsoby úhrady- podľa Všeobecného záväzného nariadenia obecného zastupiteľstva Obce Jakubov- viď nižšie

    bezhotovostne - na účet Základnej školy Jakubov vedený v Prima banke Slovensko č. účtu:SK76 5600  0000 0032 4905 3005
      do poznámky : meno, priezvisko dieťaťa, trieda

Žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, aby dodržiavali harmonogram platieb príspevkku za ŠKD. Pokiaľ nebude dodržaný termín splátky, budú zákonní zástupcovia upozornení upomienkou. Pokiaľ potom nebude príspevok uhradený do 48 hod.,  nebude môcť byť poskytnutá dieťaťu služba ŠKD.
 

§ 3
Školský klub detí
 
V zmysle § 114 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 
1)   Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
 
2)   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 8 € ( slovom: osem eur)
 
3)   Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa §2 písm. c) zákl. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4)   Príspevok sa uhrádza vopred za mesiace - január, február, marec do 10.januára,
                                                                      -  apríl, máj, jún do 10.apríla,
                                                                      - september do 10. septembra,
                                                                      -  október, november, december do 10. októbra, 

  bezhotovostne na účet Základnej školy Jakubov vedený v Prima banke Slovensko, a.s. SK76 5600 0000 0032 4905 3005.   

          
Celé VZN pozri na www.jakubov.sk

 

Posledná úprava ( Piatok, 09 Október 2020 16:15 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri