Základná škola Jakubov

Školská jedáleň PDF Tlačiť E-mail
Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby stravné UHRADILI  najneskôr do 18-teho dňa v danom mesiaci. V prípade NEUHRADENIA stravného bude dieťa odhlásené z obedov dovtedy, pokiaľ nebude stravné pripísané na účet ŠJ.


Informácie pre rodičov
1. Organizácia a činnosť školského stravovania sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje v súlade s §140 a §141 školského zákona a s vyhláškou MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákonom č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Pri výrobe jedál sa v zariadeniach školského stravovania používajú Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, vydané MŠ SR v roku 2010, ďalej Materiálno-spotrebné normy pre diétny stravovací systém, vydané MŠ SR v roku 2009.
3. Škola, školské zariadenie sú povinné podľa §24 odst. 5 písm. b zákona č.355/2007 Z. z. pri podávaní stravy zabezpečiť, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.
4. Režim stravovania detí a žiakov, zamestnancov školy a školských zariadení a ostatných stravujúcich je upravený v prevádzkovom poriadku školského zariadenia schválenom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kde je okrem iného aj: zabezpečovanie pedagogického dozoru nad žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni, vypracovanie stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa žiakov, vedenie žiakov k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a odstraňovanie negatívnych stravovacích návykov žiakov
5. Hlavné jedlo pre žiakov 1.stupňa ZŠ sa podáva najneskôr po 5.vyučovacej hodine a pre žiakov 2.stupňa po 6.vyučovacej hodine.
6. V rámci 5. stravovacích dní jedálny lístok má obsahovať: dve hlavné jedlá z mäsa, jedno hlavné jedlo zmiešané – polomäsité, 2 dní odľahčovacie, z toho jeden deň hlavné jedlo zeleninové a druhý deň hlavné jedlo múčne.
7. V školskej jedálni stravujeme 3.skupiny stravníkov: 1. skupina sú žiaci 1.- 4. ročníka, 2. skupina sú žiaci 5.- 9. ročníka a 3. skupina sú dospelí (t.j. zamestnanci školy a školskej jedálne).
8. Jedálny lístok je na našej internetovej stránke a zároveň je k nahliadnutiu pri vchode do budovy školy.
9. Na jedálnom lístku pri vchode do budovy školy sú vyznačené čísla noriem podľa ktorých sa normujú jednotlivé jedla a hmotnosť v gramoch pre jednotlivé vekové kategórie.
10. Svoje dieťa na stravu do školskej jedálne môžete prihlásiť v priebehu celého školského roka. Môže to byť aj na jeden deň, týždeň, či mesiac, na telefónnom čísle: 0918/920 905
11. Naša školská jedáleň získala CERTIFIKÁT ZDRAVÁ MLIEČNA JEDÁLEŇ za účasť v projekte ŠKOLSKÁ MLIEČNÁ LIGA v školskom roku 2009/2010, ktorou podporila výchovu detí a mládeže ku zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravej výživy a naďalej ju podporuje.
12. V školskom roku 2009/2010 naša jedáleň v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2009 a nariadenia vlády č.341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia využila firmu FRESCO, ktorá dodáva ovocie a ovocné šťavy.
13. S ohľadom na Národný program prevencie obezity aj v našej školskej jedálni sa snažíme podávať jedlá podľa zdravého životného štýlu, t.j. strava je bohatá na biologické a kalorické hodnoty. Jedálny lístok zostavujeme podľa zásad o správnej výžive a pitnom režime – doporučenie pitia čistej stolovej vody a ovocných štiav.
14. Do ŠJ je povolený vstup iba stravujúcim sa žiakom, dozorkonajúcim a správnym zamestnancom školy. Zákonní zástupcovia nesmú bez povolenia RŠ vstupovať do ŠJ. Toto povolenie môže vydať RŠ iba v závažných prípadoch. Zákonní zástupcovia žiaka musia záležitosti ohľadom stravovania dieťaťa - odhlasovanie a prihlasovanie na stravovanie, prevzatie obeda v prípade neprítomnosti dieťaťa- riešiť telefonicky alebo v kancelárii vedúcej ŠJ alebo priamo zo zamestnancami kuchyne- vždy iba vstupom zozadu do kuchyne!

 


  • Správanie sa žiakov v školskej jedálni

  • Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.
  • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy.
  • Žiaci sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a pracovníčok ŠJ.
  • Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad.
  • V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogické- mu dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva príčinou úrazu.
  • Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, požiada pracovníčku pri odbere použitého riadu o poutieranie stola.
  • Je zakázané vynášať jedlo zo školskej jedálne.
 

 

Posledná úprava ( Piatok, 19 Január 2018 07:54 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


PrihláseniePartneri